Login เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลศิษย์เก่า
รหัสนักศึกษา :
เลขที่บัตรประจำตัวประชน :

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน สอบถามได้ sriwicha@mju.ac.th หมายเลขโทรศํพท์ 053-875901