สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี

 ชื่อหลักสูตร          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                                Bachelor of Business Administration Program

 ชื่อปริญญา            บริหารธุรกิจบัณฑิต   Bachelor of Business Administration
                                บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)                            B.B.A. (Administration)

หลักสูตร 4 ปี = 138 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา   หลักสูตร 4 ปี
    *  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 
    *  กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช.  หรือ สำเร็จการศึกษา
      *  ทุกกลุ่มสาระ

 

 เน้นการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านการตลาด
                               เนื้อหาและหลักสูตรในการศึกษา ประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ หมวดวิชาเฉพาะ    ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี ตลอดจนกลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ซึ่งได้แก่ การบริหาร การเงิน การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการการบริหารงานบุคคล และการบริหารการตลาด หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่จะศึกษาเจาะลึกลงไปในหน้าที่หลักทางการตลาด ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้
                                *   พฤติกรรมผู้บริโภค                                    *   วิจัยการตลาด
                                *   นโยบายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ราคา             *   การส่งเสริมการขาย
                                *   การขายตรง                                                      ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย       ( เฉพาะภาคเรียนที่ 1 )
                  *  ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า                  8,000  บาท   
                  *  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประมาณ                    12,000  บาท     (ชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)
หมายเหตุส่วนภาคเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเองไม่เกินภาคเรียนละ 8,000 บาท

 แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
                                  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจะสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ตลอดจนใช้ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาไปประกอบอาชีพของตนเองได้  และสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียงทั้งในและต่างประเทศ