สาขาวิชาการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

หลักสูตร 4 ปี

 ชื่อหลักสูตร         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

 ชื่อปริญญา           วิทยาศาสตรบัณฑิต    วท.บ. (การประมง)                        

 หลักสูตร 4 ปี =       138      หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา   หลักสูตร 4 ปี
    *  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 
    *  กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ   สำเร็จการศึกษา  
     *  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เท่านั้น)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
          การศึกษาในสาขาวิชาการประมงเน้นเทคนิควิธีการปฏิบัติ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลผลิตสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ นอกเหนือไปจากวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม และเกษตรศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งกำหนดเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งหมวดวิชาเฉพาะด้านประมง ได้แก่ มีนวิทยา วิทยาแพลงค์ตอน ชลธีวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงกุ้ง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย       ( เฉพาะภาคเรียนที่ 1 )
                  *  ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า                  8,000  บาท   
                  *  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประมาณ                    13,000  บาท     (ชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)
หมายเหต ุส่วนภาคเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเองไม่เกินภาคเรียนละ 8,000 บาท

แนวการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ
         สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว หรือทำงานกับเอกชน หรือบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานทหาร กรป.กลาง หรือธนาคารเกี่ยวกับด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตร ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ เป็นต้น