สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตร 4 ปี

 ชื่อหลักสูตร          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
                                Bachelor of Science Program in Crop Production  Technology

 ชื่อปริญญา           วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
                             Bachelor of Science (Crop Production  Technology)
                                วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)                                 B.S. (Crop Production  Technology)

 หลักสูตร 4 ปี = 140  หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา
                             *  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5  ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
                             *   กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ สำเร็จการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เท่านั้น)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 
                            ทำการสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการทางการผลิตพืช รู้จักวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาตลอดจนเหตุและผล ภาคปฏิบัติเน้นฝึกให้เกิดทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการผลิตพืช รวมทั้งทักษะการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพืช โดยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร แบ่งวิชาการสอนเป็นหมวดต่าง ๆ  คือ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช สรีรวิทยา  การผลิตของพืช การปรับปรุงพันธุพืช  ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาดังต่อไปนี้
                                *   พันธุศาสตร์ประยุกต์                                   *  ปฐพีศาสตร์ประยุกต์
                                *   กีฎวิทยาการเกษตร                                     *  สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
                                *   การจัดการดินและการให้น้ำ                       *   เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
                                *   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                       *  เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม

ค่าใช้จ่าย       ( เฉพาะภาคเรียนที่ 1 )
                  *  ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า                  8,000  บาท   
                  *  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประมาณ                    13,000  บาท     (ชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)
หมายเหตุส่วนภาคเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเองไม่เกินภาคเรียนละ 8,000 บาท

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
                             สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น รับราชการในหน้าที่นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาอาชีพการเกษตรตามกรม กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชแบบครบวงจร        การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้