สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

 ชื่อหลักสูตร          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์
                                Bachelor of  Arts  Program in Political Science

ชื่อปริญญา            รัฐศาสตรบัณฑิต  
                             Bachelor of  Arts  ( Political Science )
                             ร.บ. (รัฐศาสตร์)  B.A.  ( Political Science )

 หลักสูตร 4 ปี =      132    หน่วยกิต

 คุณสมบัติผู้สมัครโควตา
                             *  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5  ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
                             *   กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  , ปวช. หรือ สำเร็จการศึกษา
                                      *  ทุกกลุ่มสาระ

 เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 
                             เนื้อหาและหลักสูตรในการศึกษา ประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ    ซึ่งประกอบด้วย     กลุ่มวิชา หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดวิชาเอก ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่จะศึกษาเจาะลึกลงไปทางด้านรัฐศาสตร์  ซึ่งได้แก่
                                *   รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    *  การเมืองระหว่างประเทศ
                                *   การบริหารกิจการท้องถิ่น                      *  พรรคการเมือง กลุ่มประโยชน์และการเลือกตั้ง
                                *   ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ         ฯลฯ            

ค่าใช้จ่าย       ( เฉพาะภาคเรียนที่ 1 )
                  *  ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า                  8,000  บาท  
                  *  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประมาณ                    12,000  บาท     (ชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)
หมายเหตุส่วนภาคเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเองไม่เกินภาคเรียนละ 8,000 บาท

 แนวทางการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
                                นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจะสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระดับต่าง ๆ เช่น การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์ / การปกครอง / บริหารรัฐกิจ หรือใกล้เคียง ทั้งในและต่างประเทศ