สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

หลักสูตร 4 ปี

 ชื่อหลักสูตร          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
                                Bachelor of Arts Program in Tourism Development

 ชื่อปริญญา            ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism Development)
                                ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)               B.A.(Tourism Development)

 หลักสูตร 4 ปี = 134 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา   หลักสูตร 4 ปี
* มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 
* กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช.
   หรือ สำเร็จการศึกษา
* ทุกกลุ่มสาระ

 

 เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 
                                ผู้เรียนจะศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย  จิตวิทยาและสังคมวิทยาทางการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งสำนักงาน โรงแรม ภัตตาคาร การขนส่ง การตลาด บัญชี ตลอดจนการสื่อสารหรือติดต่อธุรกิจกับแหล่งอื่น  นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ทั้งทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม เช่น อุทยาน สวนสาธารณะ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น รีสอร์ท ถ้ำ น้ำตก เป็นต้น ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการจัดนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์(มัคคุเทศก์) ดังนั้น นักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้ จะสามารถพัฒนาสมรรถภาวะ (Competence) ของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งในภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ค่าใช้จ่าย       ( เฉพาะภาคเรียนที่ 1 )
                  *  ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า                  8,000  บาท   
                  *  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประมาณ                    12,000  บาท     (ชำระในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)
หมายเหตุส่วนภาคเรียนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเองไม่เกินภาคเรียนละ 8,000 บ าท

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
                             สามารถเข้ารับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติและศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กรมป่าไม้ ตลอดจนเข้าทำงานในหน่วยงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม  อุทยานประวัติศาสตร์ โรงแรม ภัตตาคาร เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป