Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิติมศักดิ์และโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้กำหนดให้ชมรมสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ/หรือ โล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558  ส่งรายชื่อมายังฝ่ายธุรการของสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

11997263_984709018216536_1578293480_n

โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้
11992569_984708991549872_1392451372_n

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแมโจ้ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

mjulogo

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในการนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มะลิสุวรรณ ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวแสดงความยินดี โดยมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมยินดี ในการนี้ ห้องประชุม ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เตรียม Kick Off!! …. MJU GO Green

mjulogo

11949549_984708338216604_1887201893_n       เริ่มก้าวไปพร้อม ๆ กัน มุ่งสู่ Top 5 ระดับประเทศ Green University Ranking มหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ในปีที่ผ่านมา แม่โจ้อยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศ) ผลที่ได้ก็คือพวกเราชาวแม่โจ้และชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะได้อยู่ในสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา 6 ด้านหลัก ๆ ที่เราช่วยกันได้ทุกคน

  1.  สถานที่และสาธารณูปโภค
  2.  การจัดการด้านพลังงาน
  3.  การจัดการขยะ
  4. การใช้น้ำ
  5. การจัดการระบบขนส่ง
  6. ด้านการศึกษา

        ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ผลักดันและส่งเสริมในด้านนี้อย่างจริงจังกล่าวว่า “เราควรจะเริ่ม Kick Off ประกาศให้ประชาคมแม่โจ้ทุกส่วนได้ตื่นตัวเพื่อช่วยกันผลักดัน เป้าหมายท๊อป 5 อยู่ไม่ไกล และน่าจะไปถึงระดับนานาชาติเพื่อเป็นการประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ ความสำเร็จที่พวกเราต้องช่วยกันสร้างครับ” #MJU #GO #Green #มหาวิทยาลัยสีเขียว #Kickoff #แม่โจ้