การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิติมศักดิ์และโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้กำหนดให้ชมรมสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ/หรือ โล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558  ส่งรายชื่อมายังฝ่ายธุรการของสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

11997263_984709018216536_1578293480_n

โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้
11992569_984708991549872_1392451372_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *