ติดต่อเรา

 ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานกิจการนักศึกษา
นายณรงค์ โยธิน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

   E-Mail Address : narong_y@mju.ac.th
   โทร. 053-875909
 กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อที่
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
E-Mail Address : sriwicha@mju.ac.th
โทร. 053-875901