แบบทดสอบบทที่ 8

บริษัท เสริมสุขเกษตร จำกัด มียอดคงเหลือบางบัญชี ในวันที่ 1 กันยายน 25x2 ดังนี้

เงินสด                                 200,000                                    เงินฝากธนาคาร                            320,000
ลูกหนี้การค้า                        40,000                                    สินค้าคงเหลือ                                  70,000
เจ้าหนี้การค้า                        24,000                                    เงินเดือนค้างจ่าย                             12,000
ทุนเรือนหุ้น                        800,000                                   
รายละเอียดลูกหนี้ประกอบด้วย
                ชื่อ                                            วันที่ขาย                                    เงื่อนไข             
                               จำนวนเงิน
ร้านสาธร                                        29 สิงหาคม 25x2                              2/10, n/30                                               12,000
นายชัย                                            30 สิงหาคม 25x2                               2/10, n/30                                              28,000
                                                                                                                                                                                40,000
รายละเอียดเจ้าหนี้ประกอบด้วย
               ชื่อ                                            วันที่ซื้อ                                           เงื่อนไข                                            จำนวนเงิน
บริษัท ไทยกิจ จำกัด           
        28 สิงหาคม 25x2                                 1/15, n/30                                                14,000
บริษัท แก้วทิพย์ จำกัด                 30 สิงหาคม 25x2                                       n/60                                                   10,000
                                                                                                                                                                                  24,000


        บริษัท เสริมเกษตร จำกัด บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด รายการค้าที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน มีดังนี้

ก.ย.  1        ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจำนวน 12,000 บาท
       
4        จ่ายเงินเดือนค้างจ่ายด้วยเช็คทั้งจำนวน
       
8        รับชำระหนี้จากร้านสาธรทั้งจำนวน เป็นเงินสด
       
10     ขายสินค้าให้ร้านสาธรจำนวน 11,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 ใบกำกับสินค้าเลขที่ 90001 และบริษัทจ่ายค่าขนส่งแทนร้านสาธร 700 บาท
       
13       จ่ายชำระหนี้บริษัทไทยกิจ จำกัด จำนวน 10,000 บาทเป็นเงินสด
       
14        ซื้อสินค้าจากบริษัทสหไทย จำกัด จำนวน 20,000 บาท ได้รับส่วนลดการค้า 10% เงื่อนไข 1/10,n/30 ใบกำกับสินค้าเลขที่ 778 ลงวันที่  14 ก.ย. 25x2 และจ่ายค่าขนส่งแทนบริษัทสหไทย จำกัด 1,000 บาท

        17        ได้รับใบลดหนี้จากร้านสาธร จำนวน 5,000 บาท
        20        ขายสินค้าเป็นเงินสดจำนวน 24,000 บาท
       
22        ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้นายชัยจำนวน 12,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 ใบกำกับสินค้าเลขที่ 90002
        27        นำเงินฝากธนาคารจำนวน 20,000 บาท
       
30        จ่ายเงินเดือนจำนวน 40,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 4,000 บาท

ให้ทำ
: 1.  บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันดังนี้
                    สมุดรายวันซื้อ                    สมุดรายวันขาย                    สมุดเงินสดจ่าย
                    สมุดเงินสดรับ                    สมุดรายวันทั่วไป
             
2.  ผ่านบัญชีแยกประเภทต่อไปนี้
                    บัญชีเงินสด                        บัญชีลูกหนี้การค้า                บัญชีเจ้าหนี้การค้า
                    บัญชีซื้อ                                บัญชีขาย
           
  3.    ผ่านบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า
             
4.    แสดงรายละเอียดลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า

 

 BACK        NEXT

    < กลับสู่ด้านบน >