เอกสารประกอบการสอนวิชา สมุทรศาสตร์
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
 ปรากฎการณ์ลมฟ้าอากาศ
บทที่ 5
 กระแสน้ำในมหาสมุทร
บทที่ 6
 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในมหาสมุทร
บทที่ 7
 การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร
บทที่ 8
 ปรากฏการณ์เอลนีโญ
บทที่ 9
 สัตว์ทะเลหน้าดิน
บทที่ 10
 สภาวะโลกร้อน
บทที่ 11
 สรุปกระบวนการทางมหาสมุทร ตอนที่ 1
บทที่ 12
 สรุปกระบวนการทางมหาสมุทร ตอนที่ 2
  เอกสารเพิ่มเติม
   -  คำอธิบายรายวิชา
   -  มหาสมุทร (Oceans)
   -  ธรณีวิทยากายภาพ ( Physical Geology)
   -  Biological Productivity in the Ocean
   -  สไลด์ บทนำ "การกำเนิดของโลกและมหาสมุทร"
   -  Marine Ecology
  -   มหาสมุทร ( Oceans Introduction )
  -   The Origin of Ocean Basins
  -   The Planet Oceanus
  -   Tides
  -   คลื่นและกระแสลม
  -   Wave Erosion and Marine Geology
  -   กระแสน้ำ คลื่น ลม มรสุม
  -   Waves in the Ocean