แบบฟอร์มลงทะเ บียนสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC)

รหัสบัตรประชาชน  :

หมายเหตุ :
    1. นักศึกษาสามารถลงชื่อได้เพียง 1 รอบเท่านั้น หากลงทะเบียนแล้วไม่มาสอบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบ จะถือว่าได้คะแนนสอบ เป็น 0 ในการสอบรอบนี้ทันที หากลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อ อ.อุทัยวรรณ เพื่อเปลี่ยนแปลงวันสอบก่อนสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
    2. นักศึกษา จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบครั้งละ 50 บาท
ก่อนสอบอย่างน้อย 1 วัน มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    3. ชำระค่าสอบได้ที่ คุณรุ่งอรุณ เลิศการณ์ (พี่ฝน) งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารบุญรอดฯ