คณะกองยาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

คณะกองยาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมกิจกรรมชักพระแห่เรือ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร More »

 

4.โครงการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อ น ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา

ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย   ทัวร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรได้ร่วมสถานีฝึกอบรมหลักสูตรเสียงอันมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพซึ่งทางโครงการได้เห็นผมความบ้าคัญในการแบกและ. ส ธ .)

3.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันไทยเข้าสู่มาตรฐานRSPO

. ความส้าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล :. ปาล์มนอมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สชะคัญของประเทศไทยและของโลกและมีทางเศรษฐกิจ กว่าพืชนอมันชนิดอื่น ๆ ทั้งด้านการผลิตและการตลาดโดยปาล์มนอมันสามารถปลูกได้เฉพาะที่เขต ร้อนชืนของโลกที่อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่

2.โครงการขยายพันธุ์ต้นเคี่ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ ส่งเสริมการปลูกเคี่ยมในภาคใต้ตอนบน

หลักการและเหตุผลของโครงการ เคี่ยมเคี่ยม Craib เป็นพันธุ์ไม้ที่เจ้าจอมราชินีกิติราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎอนไปปลูกในงานโครงการปลูกป่าถาวรสถานการณ์วันที่ 9 เดือน 253 หนาว

1.โครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไส้เดือนดินเขตอำเภอพะโต๊ะและอำเภอทุ่งตะโกในจังหวัดชุมพร

หลักการและเหตุผลของโครงการ   ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีของประเทศอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีทั้งการทำประมงทางทะเล และการผลิตพืชที่หลากหลาย เช่น การปลูกยางพารา การปลูกปาล์มน้ำมัน การปลูกกาแฟ ส้ม ทุเรียน