คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน
แบบรายงานเข้าปฏิบัติงานและ
แจ้งรายละเอียดที่พักระหว่าง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คู่มือการเขียนรายงานผลวิจัย สหกิจศึกษา
คู่มือการทำรายงานผลการฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและฝึกงาน
ใบสมัครสหกิจ
ใบสมัครฝึกงาน
คำร้องเสนอหัวข้อการเรียนรู้อิสระ
และขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
แบบแจ้งโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา
แบบตรวจรายงานสหกิจศึกษา
คู่มือรายวิชา 498 การเรียนรู้อิสระ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินสหกิจศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิชอบ

การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง

สิงหาคม-กันยายน 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเพื่อเสนอสาขาวิชาเห็นชอบ

กันยายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษายื่นตรวจสอบคุณสมบัติต่อสาขาวิชา

1 - 5 ตุลาคม 2564

สาขาวิชา

นักศึกษายื่นเอกสารคำร้องขอไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

6 - 8 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อสถานประกอบการ

15 - 18 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่สถานประกอบการตอบรับ

21 - 25 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

4 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

รับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

5 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

15 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

เริ่มฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

15 พฤศจิกายน  2564 – 10 มีนาคม 2565

นักศึกษา

นักศึกษาแจ้งแบบโครงร่างโครงงานหรือวิจัยงานสหกิจศึกษา

ภายในสัปดาห์ที่ 5 ของการปฏิบัติงาน                (9 - 13 ธันวาคม 2564)

นักศึกษา

นักศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงงานหรือวิจัย บทที่ 1-3 ให้อาจารย์ดูเพื่อแก้ไขปรับปรุง

1-10 มกราคม 2565

อาจารย์

นักศึกษารายงานตัวกลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่ออาจารย์ในสาขาวิชา (ครั้งที่ 1)

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบต่ออาจารย์ในสาขาวิชา(ครั้งที่ 2)

16 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบฉบับที่สมบูรณ์และให้อาจารย์ลงนามต่ออาจารย์ในสาขาวิชา

18 - 22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

สัมมนาสหกิจศึกษาและมอบสัมฤทธิบัตร

23 มีนาคม 2565

งานสหกิจศึกษา

 
รายชื่อนักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์ม
วันที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
สถานประกอบการ
สถานะ
03-Oct-2022 17:37:21
6207104316
อรอุมา   นาคเป้า
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
ลงทะเบียนแล้ว
04-Apr-2024 15:51:49
6407101304
ธนธรณ์   ภาคีศิล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
06-Feb-2024 11:36:32
6607101001
จารุวรรณ   บุญส่งแก้ว
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
06-Feb-2024 20:20:19
6207101306
อาภัสรา   อุดมรัตน์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
11-Feb-2024 21:52:36
6407101303
ณัฐวุฒิ   เพ็ชรโสม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
11-Feb-2024 21:52:40
6407101313
นันทนา   คำงาม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
12-Feb-2024 17:09:32
6307101314
อภิรักษ์   รอดเจริญ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
13-Feb-2024 09:44:22
6407101309
ธีรภัทร   กาฬรัตน์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)(ฟาร์มละแม)
ลงทะเบียนแล้ว
13-Feb-2024 10:18:48
6407101302
ณรงค์ฤทธิ์   วงศ์จันทร์มณี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม
ลงทะเบียนแล้ว
13-Feb-2024 12:23:14
6407101310
ปริวัฒน์   ไชยสะอาด
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม
ลงทะเบียนแล้ว
13-Feb-2024 16:12:23
6607101005
สรศักดิ์   โพธิลังกา
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มละแม)
ลงทะเบียนแล้ว
13-Feb-2024 19:27:39
6607107001
พรวลัย   ราตรี
พืชศาสตร์
ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์
ลงทะเบียนแล้ว
14-Feb-2024 11:46:32
6607101002
จิตรภาณุ   วิเชียรวงษ์
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มละแม)
ลงทะเบียนแล้ว
18-Feb-2024 10:03:29
6407101305
พีรพล   ท้วมศรี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มยี่สาร จ.สมุทรสงคราม
ลงทะเบียนแล้ว
21-Mar-2024 13:31:52
6407101307
กิ่งกาญจนา   ศรีสวัสดิ์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท ซายอาคควา สยาม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
26-Jan-2024 14:59:41
6607101004
พุธทาศินีย์   ชาญกล
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ลงทะเบียนแล้ว
27-Feb-2024 19:43:47
6607101006
ฑีฆรัส   คงแก้ว
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม
ลงทะเบียนแล้ว
29-Jan-2024 14:00:41
6307108304
ธนายุทธ   พรหมหิตาทร
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอละแม
ลงทะเบียนแล้ว
ผู้ดูแลระบบ : นายวันชัย ล่องอำไพ นักวิชาการศึกษา