คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน
แบบรายงานเข้าปฏิบัติงานและ
แจ้งรายละเอียดที่พักระหว่าง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คู่มือการเขียนรายงานผลวิจัย สหกิจศึกษา
คู่มือการทำรายงานผลการฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและฝึกงาน
ใบสมัครสหกิจ
ใบสมัครฝึกงาน
คำร้องเสนอหัวข้อการเรียนรู้อิสระ
และขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
แบบแจ้งโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา
แบบตรวจรายงานสหกิจศึกษา
คู่มือรายวิชา 498 การเรียนรู้อิสระ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินสหกิจศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิชอบ

การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง

สิงหาคม-กันยายน 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเพื่อเสนอสาขาวิชาเห็นชอบ

กันยายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษายื่นตรวจสอบคุณสมบัติต่อสาขาวิชา

1 - 5 ตุลาคม 2564

สาขาวิชา

นักศึกษายื่นเอกสารคำร้องขอไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

6 - 8 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อสถานประกอบการ

15 - 18 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่สถานประกอบการตอบรับ

21 - 25 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

4 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

รับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

5 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

15 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

เริ่มฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

15 พฤศจิกายน  2564 – 10 มีนาคม 2565

นักศึกษา

นักศึกษาแจ้งแบบโครงร่างโครงงานหรือวิจัยงานสหกิจศึกษา

ภายในสัปดาห์ที่ 5 ของการปฏิบัติงาน                (9 - 13 ธันวาคม 2564)

นักศึกษา

นักศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงงานหรือวิจัย บทที่ 1-3 ให้อาจารย์ดูเพื่อแก้ไขปรับปรุง

1-10 มกราคม 2565

อาจารย์

นักศึกษารายงานตัวกลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่ออาจารย์ในสาขาวิชา (ครั้งที่ 1)

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบต่ออาจารย์ในสาขาวิชา(ครั้งที่ 2)

16 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบฉบับที่สมบูรณ์และให้อาจารย์ลงนามต่ออาจารย์ในสาขาวิชา

18 - 22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

สัมมนาสหกิจศึกษาและมอบสัมฤทธิบัตร

23 มีนาคม 2565

งานสหกิจศึกษา

 
รายชื่อนักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์ม
วันที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
สถานประกอบการ
สถานะ
  
ลงทะเบียนแล้ว
01-Oct-2021 01:24:59
6107107301
กานต์มณี   แดงเพ็ง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ฝึกอบรมราชบุรี อุดมการ์เด้น
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
01-Oct-2021 01:47:42
6107107309
ณัฐวรา   ไกรนรา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่(พืชสวน)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
01-Oct-2021 11:59:19
6107108306
จุฑากมล   มานะจิตร์
รัฐศาสตร์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
01-Oct-2021 12:37:11
6107104307
พีรพัฒน์   พัฒนากูล
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียนแล้ว
01-Oct-2021 13:01:07
6107104309
ภูริวัจน์   ตู้บรรเทิง
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียนแล้ว
01-Oct-2021 13:20:58
6107107318
สุภาวิดา   วิเชียร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่(พืชสวน)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
01-Oct-2021 15:12:24
6107108321
ศศิพร   ปานทิพย์
รัฐศาสตร์
ศาลจังหวัดหลังสวน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
01-Oct-2021 15:15:20
6107108327
สุรีพร   อ่อนจันทร์อม
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
01-Oct-2021 15:16:47
6107108311
ตวงทิพย์   วงค์เลี้ยง
รัฐศาสตร์
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
01-Oct-2021 23:28:31
6107107304
ชุติพร   สีนุ้ยคง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ฝึกอบรมราชบุรี อุดมการ์เด้น
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
02-Oct-2021 11:55:05
6107108323
สิขรินทร์   เทาศิริ
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Oct-2021 21:13:15
6107107313
พัชรพล   บุญรอด
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
04-Oct-2021 11:09:46
6107107305
ณัฏฐนิธิศ   แสงสุระธรรม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัท ไร่โชติวรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
04-Oct-2021 20:45:43
6107107308
ณัฐรดี   สุขสวัสดิ์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎ์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
05-Oct-2021 15:35:46
6107108328
เสาวณี   หมานระเด็น
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ )
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
06-Oct-2021 13:10:34
6107108310
ณัฐธิดา   สว่างวงศ์
รัฐศาสตร์
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
06-Oct-2021 13:43:15
6107108315
นิตยา   เพ็ชรแก้ว
รัฐศาสตร์
เทศบาลตําบลละแม ( ฝ่ายนโยบายบายและแผน )
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
06-Oct-2021 16:04:34
6107107312
ปนัดดา   ทับจันทร์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
06-Oct-2021 19:00:52
6107107320
เศวตฉัตร   เรืองชู
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัทตรังน้ำมันปาล์ม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
06-Oct-2021 19:02:05
6107107303
ชัยวิชิต   แซ่โค้ว
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัทตรังน้ำมันปาล์ม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
06-Oct-2021 22:58:38
6107108302
กุลสตรี   ศรีคง
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 10:51:42
6107107316
วรวัส   วรเทพนุทัศน์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 10:53:59
6107107307
ณัฐธิดา   นนทสิงห์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 12:27:27
6107108307
ชลดรงค์   ทรงแก้ว
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 12:27:36
6107108317
ลลิดา   ญาสิทธิ์
รัฐศาสตร์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 12:30:35
6107108308
ฐาปกรณ์   ไชยวรรณ์
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 12:30:52
6107108326
สุปรียา   แซ่เซี่ยน
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 12:31:10
6107108325
สุนิตา   หนูนวล
รัฐศาสตร์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 13:02:02
6007108338
อริสรา   รัดเสริฐ
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลเวียงสระ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 13:45:31
6007108318
เมธินี   จันทร์เต็ม
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลเวียงสระ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 14:09:33
6107108322
สราวดี   เหลือแหล่
รัฐศาสตร์
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 14:10:14
6107108309
ณัฐติยา   ขุนเนียม
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 14:23:39
6107104312
อริสรา   สุวรรณวงค์
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 14:24:15
6107104305
นภัสสร   รอดเล็น
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 14:24:55
6107104308
ภัทรวรินทร์   ปัญญาหาญ
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 14:30:32
6107104303
ชุติมณฑน์   จันทร์ทองขาว
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนแตง
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 15:03:36
6107108314
นัฐพงษ์   ไกรเทพ
รัฐศาสตร์
สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 15:04:24
6107108316
พศวัต   ศักดิ์เศรษฐ์
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 15:05:17
6107108301
กฤษดารัตน์   เส็นสุวรรณโณ
รัฐศาสตร์
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 15:29:44
6107107315
ภาพิมล   ยืนนาน
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วีไอพี ออแกนิคฟาร์ม
ลงทะเบียนแล้ว
07-Oct-2021 15:34:36
6107107311
นฤพนธ์   รัตนภักดี
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วีไอพี ออร์แกนิคฟาร์ม
ลงทะเบียนแล้ว
07-Oct-2021 15:34:45
6007104305
ณภัทร   ล่องเพ็ง
พัฒนาการท่องเที่ยว
หอการค้าจังหวัดกระบี่
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 16:02:14
6107108303
เกศกมล   โนวัฒน์
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 16:02:34
6107108330
อลงกรณ์   เกตุณรายณ์
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 16:37:35
6107107306
ณัฐชัย   คล้ายรุ่ง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2021 16:50:58
6107107314
พิชญ์ภูมิ   บุญญแพทย์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
10-Jul-2022 11:38:26
6107108329
อนุพล   พุ่มขจร
รัฐศาสตร์
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ
ลงทะเบียนแล้ว
10-Nov-2021 11:25:11
5907104316
อาภัสรา   ผมคำ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เซเว่นละแมเมืองเก่า
ลงทะเบียนแล้ว
13-Oct-2021 21:46:33
6107104304
ธิดาพร   คำแก้ว
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
มาย เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Mai Khao Lak Beach Resort & Spa)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
14-Oct-2021 13:08:00
6107104311
สุภาวดี   พรหมเจริญ
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
14-Oct-2021 14:55:04
6107104302
กมลลักษณ์   เจริญพักตร์
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
บริษัท น้ำใส เขาสวยรีสอร์ท จำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
17-Mar-2022 02:09:36
6207101303
บัวชมพู   ประทุมทอง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ลงทะเบียนแล้ว
25-Apr-2022 12:46:19
6407107004
ชลิดา   วิริยะพันธ์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
26-Apr-2022 10:49:58
6407107001
กิตติบดี   สำเนียงหวาน
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
26-Apr-2022 13:51:13
6407107002
ปราณี   โพธิ์อาจ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
26-Apr-2022 13:56:51
6407107003
คงกพัน   เหล่าชรา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
26-Apr-2022 14:00:34
6407107010
ฮาดีส   รานีสะ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
26-Apr-2022 14:13:48
6407107007
อับดุลฮาซัน   ยะโกะ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
26-Apr-2022 14:15:50
6407107009
ฮัมดัน   ดือราแม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
27-Oct-2021 15:42:13
6107104306
ประไพวรรณ   สุริยเลิศ
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
มาย เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Mai Khao Lak Beach Resort & Spa)
ลงทะเบียนแล้ว
28-Mar-2022 12:21:07
6207101302
นิจจนันท์   ผันสืบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ลงทะเบียนแล้ว
28-Sep-2021 17:38:37
6007104313
เสาวนีย์   เปรียบปาน
พัฒนาการท่องเที่ยว
มาย เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
ผู้ดูแลระบบ : นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ