คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน
แบบรายงานเข้าปฏิบัติงานและ
แจ้งรายละเอียดที่พักระหว่าง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คู่มือการเขียนรายงานผลวิจัย สหกิจศึกษา
คู่มือการทำรายงานผลการฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและฝึกงาน
ใบสมัครสหกิจ
ใบสมัครฝึกงาน
คำร้องเสนอหัวข้อการเรียนรู้อิสระ
และขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
แบบแจ้งโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา
แบบตรวจรายงานสหกิจศึกษา
คู่มือรายวิชา 498 การเรียนรู้อิสระ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินสหกิจศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิชอบ

การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง

สิงหาคม-กันยายน 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเพื่อเสนอสาขาวิชาเห็นชอบ

กันยายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษายื่นตรวจสอบคุณสมบัติต่อสาขาวิชา

1 - 5 ตุลาคม 2564

สาขาวิชา

นักศึกษายื่นเอกสารคำร้องขอไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

6 - 8 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อสถานประกอบการ

15 - 18 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่สถานประกอบการตอบรับ

21 - 25 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

4 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

รับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

5 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

15 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

เริ่มฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

15 พฤศจิกายน  2564 – 10 มีนาคม 2565

นักศึกษา

นักศึกษาแจ้งแบบโครงร่างโครงงานหรือวิจัยงานสหกิจศึกษา

ภายในสัปดาห์ที่ 5 ของการปฏิบัติงาน                (9 - 13 ธันวาคม 2564)

นักศึกษา

นักศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงงานหรือวิจัย บทที่ 1-3 ให้อาจารย์ดูเพื่อแก้ไขปรับปรุง

1-10 มกราคม 2565

อาจารย์

นักศึกษารายงานตัวกลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่ออาจารย์ในสาขาวิชา (ครั้งที่ 1)

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบต่ออาจารย์ในสาขาวิชา(ครั้งที่ 2)

16 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบฉบับที่สมบูรณ์และให้อาจารย์ลงนามต่ออาจารย์ในสาขาวิชา

18 - 22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

สัมมนาสหกิจศึกษาและมอบสัมฤทธิบัตร

23 มีนาคม 2565

งานสหกิจศึกษา

 
รายชื่อนักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์ม
วันที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
สถานประกอบการ
สถานะ
03-Apr-2023 13:21:21
6207107309
พัชริดา   เพวงค์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Mar-2023 10:35:06
6307101303
ขจรศักดิ์   เพชรโสม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Mar-2023 10:44:37
6307101310
ศุภกิจ   สรรพากร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท มรกตฟาร์ม จำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Mar-2023 14:01:50
6307101315
นิติภัฑร์   อับดุลบุตร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
อ่าวค้อฟาร์ม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Mar-2023 18:13:19
6307101309
วรกานต์   ชื่นอารมย์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
อ่าวค้อฟาร์ม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
05-Sep-2023 12:28:34
6107108320
ศศิธร   สมหิรัญ
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ
ลงทะเบียนแล้ว
07-Mar-2023 10:12:44
6307101304
ณัฐพร   หอกแสง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) (ฟาร์มละแม)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Mar-2023 14:34:54
6507104003
สิทธิพล   สีสดสุข
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน (Panviman Resort Koh Phangan)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Mar-2023 14:35:00
6507104002
ภาณุพงค์   สุทธิกรณ์
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
บริษัท เอกอันดามันไดฟ์ จำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Mar-2023 18:26:55
6307101318
อชิตศักดิ์   สงค์ดำ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Mar-2023 18:29:44
6307101312
สรศักดิ์   เชื้อบ่อคา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 16:23:20
6507107008
พรภคนันท์   รักเมือง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 16:54:31
6507107003
นิศากร   โสภณ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 17:10:13
6507107004
บาษิตา   หมัดอาหลี
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 19:30:53
6507107005
พีรพัฒน์   ม่วงสวย
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 19:46:05
6507107010
สุภาพร   หาการ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 19:51:35
6507107002
ธนพล   ภูมิวัง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 19:52:25
6507107001
กุญชเดช   บุญเพ็ญ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 19:54:28
6507107007
อารีนา   อามะ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
08-Mar-2023 19:55:45
6507107006
อณิสา   บุญยม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
09-Mar-2023 08:49:20
6507107009
สุนิชา   กสีรักษ์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
09-Mar-2023 11:35:34
6507104004
สุธาทิพย์   อิ่มจิตร
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน (Panviman Resort Koh Phangan)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
11-Mar-2023 21:46:29
6207108314
นนทนันท์   พันธ์ทอง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
13-Mar-2023 20:12:28
6507104304
จินดาพร   สละชั่ว
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
เนเชอรัลวิง เฮลธ์สปาแอนด์รีสอร์ท ( Natural Wing Health Spa & Resort )
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
13-Mar-2023 20:12:58
6507104001
นัสรีน   น้ำใส
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
เนเชอรัล วิง เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท (Natural Wing Health Spa & Resort)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
13-Sep-2023 13:36:28
6307107309
วีรชัย   ขาวอ่อน
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพัยธุ์พืชสุราษฏร์ธานี
ลงทะเบียนแล้ว
13-Sep-2023 14:00:12
6307108305
ภานุวัฒน์   สิทธิพล
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน
ลงทะเบียนแล้ว
13-Sep-2023 14:47:06
6307108301
เจษฎา   ตุลา
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี
ลงทะเบียนแล้ว
13-Sep-2023 16:13:43
6307108303
ธนพัฒน์   ทวยนาค
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
13-Sep-2023 16:56:52
6307107304
ธิดารัตน์   รัตนะ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
13-Sep-2023 17:56:42
6307108307
อารยา   อุดมรัตน์
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน
ลงทะเบียนแล้ว
13-Sep-2023 22:12:27
6307107311
อภิสิทธิ์   สินประสงค์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัท ขายดีการเกษตร จำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
14-Sep-2023 07:39:06
6307104301
ณัญญารัตน์   รัตนะ
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
ลงทะเบียนแล้ว
14-Sep-2023 12:05:32
6207107307
พลวัต   สืบขจร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชสุราษฏร์ธานี
ลงทะเบียนแล้ว
14-Sep-2023 13:14:28
6307107305
นฤมล   ชูเพ็ชร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักงานเกษตรอำเภอละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
15-Sep-2023 10:37:47
6307107310
ศศิธร   สินนอก
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ละแมไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม
ลงทะเบียนแล้ว
15-Sep-2023 11:14:37
6307107302
เฉลิมชัย   มีแก้ว
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ละแมไฮโดรโปรนิกส์ฟาร์ม
ลงทะเบียนแล้ว
15-Sep-2023 11:55:29
6307104304
ทิพวัลย์   พุ่มขจร
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
Boat and Beyond
ลงทะเบียนแล้ว
15-Sep-2023 15:20:58
6307108308
พิมพิชญา   กลมแป้น
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน
ลงทะเบียนแล้ว
17-Aug-2023 16:11:30
6307107315
รวิชญ์   สุวรรณชาตรี
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัท ขายดีการเกษตรจำกัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
19-Sep-2023 13:21:25
6307108302
ฐนิดา   นาคเพชร
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ลงทะเบียนแล้ว
20-Sep-2023 23:21:52
6307108306
อรญา   ชุมแสง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอละแม
ลงทะเบียนแล้ว
21-Jun-2023 10:43:15
6207103304
ปณชัย   อาษาจิต
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
มหาวิทลัยแม่โจ้-ชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
21-Sep-2023 15:58:35
6307104302
พรนภา   อินทร์อ่อน
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
็Mandarava Resort and Spa
ลงทะเบียนแล้ว
24-Mar-2023 14:14:10
6107107302
กุสุมา   แก่นกูล
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
27-Jun-2023 11:34:47
6107107317
สุกฤษฎิ์   สุขแก้ว
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เกษตรอำเภอละแม
ลงทะเบียนแล้ว
ผู้ดูแลระบบ : นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ