คู่มือการลงทะเบียน
แบบรายงานเข้าปฏิบัติงานและ
แจ้งโครงร่างงานวิจัย
คู่มือการทำรายงานผลวิจัย สหกิจศึกษา
คู่มือการทำรายงานผลการฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและฝึกงาน
ใบสมัครสหกิจ
ใบสมัครฝึกงาน

ปฏิทินสหกิจศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิชอบ

การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง

สิงหาคม 2563

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเพื่อเสนอสาขาวิชาเห็นชอบ

กันยายน 2563

นักศึกษา

นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

19 – 23 กันยายน 2563

นักศึกษา

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์

19 – 23 กันยายน 2563

นักศึกษา

นักศึกษายื่นตรวจสอบคุณสมบัติต่อสาขาวิชา

19 – 23 กันยายน 2563

สาขาวิชา

นักศึกษายื่นเอกสารคำร้องขอไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

24-25 กันยายน 2563

งานสหกิจศึกษา

ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อสถานประกอบการ

29-30 กันยายน 2563

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่สถานประกอบการตอบรับ

5-9 ตุลาคม 2563

นักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

13 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษา

รับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

13 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษา

นักศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

23 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษา

เริ่มฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

23 พฤศจิกายน  2563 – 16 มีนาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษาแจ้งแบบโครงร่างโครงงานหรือวิจัยงานสหกิจศึกษา

ภายในสัปดาห์ที่ 5 ของการปฏิบัติงาน                (20-25 ธันวาคม 2563)

 

นักศึกษา

นักศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงงานหรือวิจัย บทที่ 1-3 ให้อาจารย์ดูเพื่อแก้ไขปรับปรุง

1-10 มกราคม 2564

อาจารย์

นักศึกษารายงานตัวกลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

19 มีนาคม 2564

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่ออาจารย์ในสาขาวิชา (ครั้งที่ 1)

19 มีนาคม 2564

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบต่ออาจารย์ในสาขาวิชา(ครั้งที่ 2)

23 มีนาคม 2564

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบฉบับที่สมบูรณ์และให้อาจารย์ลงนามต่ออาจารย์ในสาขาวิชา

23-24 มีนาคม 2564

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

25 มีนาคม 2564

นักศึกษา

สัมมนาสหกิจศึกษาและมอบสัมฤทธิบัตร

25 มีนาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

 
รายชื่อนักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์ม
วันที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
สถานประกอบการ
สถานะ
02-Feb-2021 19:14:39
6107109319
วิศรุต   จรัสชยพงศ์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
02-Feb-2021 20:00:36
6107109308
เชิดชู   วุฒิยา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต6 สงขลา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
02-Feb-2021 20:18:22
6107109305
เจษฎากร   เงินสุข
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
02-Oct-2020 11:01:31
6007107315
สิวะกร   ขำแก้ว
เทคโนโลยีการผลิตพืช
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนาจำกัด ศูนย์ชนะ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 11:00:52
6007104317
ศักดิ์คีรินทร์   เพชรประดับ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ธวัชชัยไดร์วิ่ง
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 11:11:20
6107109302
ขวัญชนก   ภู่ทอง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 11:12:46
6107109322
หทัยทิพย์   ชูยศ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 14:06:21
6107109320
ศิวพล   แก้วนาเคียน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 15:56:53
6107109312
นัทชริดา   ศรีสุข
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 19:46:36
6107109313
นัทชา   คงสิน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ฟาร์มละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 19:51:15
6107109310
ดารารัตน์   เจริญศรี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 19:57:20
6107109317
ปิยะนัดดา   ปิ่นงาม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
03-Feb-2021 20:49:14
6107109306
ชัชวาล   สมุทรไชยกิจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ลงทะเบียนแล้ว
03-Feb-2021 20:51:50
6107109307
ชุติพล   ภูทอง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ลงทะเบียนแล้ว
03-Feb-2021 20:55:46
6107109311
ธนวัฒน์   เจนหัตถ์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ลงทะเบียนแล้ว
04-Feb-2021 12:46:22
6107109304
จุฑาทิพย์   คงบุญรักษ์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
04-Feb-2021 12:57:46
6107109323
อาทิตยา   คำมีรักษ์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
04-Feb-2021 17:13:33
6107109303
จิรภัทร   เพ็ชรนุ้ย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต6 สงขลา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
04-Mar-2021 10:50:18
6007108315
พุฒิพงษ์   ฤทธี
รัฐศาสตร์
สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
04-Mar-2021 11:29:02
6007108333
สุทธิรักษ์   ศรีทนนท์
รัฐศาสตร์
ที่ทำการอำเภออ่าวลึก
ลงทะเบียนแล้ว
04-Mar-2021 15:05:35
6007108316
ภาณุพงศ์   จันทร์เพ็ญ
รัฐศาสตร์
สถานีตำรวจภูธรละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
06-Nov-2020 12:45:41
5907107302
ชลิตา   บุญมาก
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
ลงทะเบียนแล้ว
07-Oct-2020 12:14:17
6007107312
วโรชา   รุ่งสว่าง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
07-Oct-2020 12:19:33
6007107314
ศิริวรรรณ   ขุนทอง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
09-Feb-2021 22:04:02
6307107003
วันชัย   หล่อเพชร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช สุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
09-Feb-2021 22:27:56
6307107001
ธนารักษ์   ฮุ่นตระกูล
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช สุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
09-Feb-2021 22:30:31
6307107002
นูรีซา   สุหลง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช สุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
09-Mar-2021 15:53:59
5907108348
เอกพันธ์   สุขศรีแก้ว
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
10-Feb-2021 15:37:08
5807101326
อนุพงษ์   ศรีแพ่ง
การประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี-กรมประมง
ลงทะเบียนแล้ว
11-Feb-2021 14:07:00
5907101304
กิตติศักดิ์   เอี้ยวปาน
การประมง
ศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน สังกัดด่านตรวจประมงชุมพร
ลงทะเบียนแล้ว
15-Jan-2021 10:23:00
5907103308
ศุภฤกษ์   ดาษเวช
การจัดการ
Advice สาขา U058
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
16-Mar-2021 08:44:04
5707101303
กฤษฎา   วิริยะหิรัญไพบูลย์
การประมง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร - กรมประมง
ลงทะเบียนแล้ว
19-Sep-2020 10:35:37
6007108328
ศุภสิน   เม่งช่วย
รัฐศาสตร์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
19-Sep-2020 14:54:06
6007107309
นพดล   ทับหิรัญ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
19-Sep-2020 14:54:16
6007108307
นพดล   ส่งพล
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลท่าชนะ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
19-Sep-2020 15:00:00
6007107316
อภินันท์   ชัยเดช
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
19-Sep-2020 15:58:44
6007104311
ศศิกานต์   ทั่งสุวรรณ์
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์ฝึกอบรมงานเรือสําราญ และงานโรงแรม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
19-Sep-2020 17:38:15
5807108336
ราชัญ   สุผาวัน
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลชุมโค
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
20-Sep-2020 14:41:18
6007104314
หงส์ศญา   สังทรัพย์
พัฒนาการท่องเที่ยว
อาดังซี ทัวร์
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
20-Sep-2020 14:43:00
6007104308
ปิยภรณ์   อุ๋ยสุวรรณ
พัฒนาการท่องเที่ยว
อาดังซี ทัวร์
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
21-Sep-2020 09:48:01
6007108337
อภิสิทธิ์   เชื้อศรีสกุล
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
21-Sep-2020 10:43:13
6007108335
หนึ่งหทัย   พุ่มไสว
รัฐศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
21-Sep-2020 10:51:58
6007108312
พ.กวี   ทองเฝือ
รัฐศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
21-Sep-2020 13:37:57
6007104301
กชกร   ศรีสวัสดิ์
พัฒนาการท่องเที่ยว
โรงแรมวังใต้
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 00:27:41
6007108331
สาธิดา   อินทการ
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 12:09:59
6007108325
วิภาวี   ศรีวัง
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 13:07:09
6007108308
นัฐณิชา   โมกหอม
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 13:17:53
6007103311
อานพ   ขวัญฤกษ์
การจัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสะเดา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 13:21:08
6007103310
วิริทธิ์พล   สมศักดิ์
การจัดการ
โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 14:06:06
6007104307
นารีรัตน์   คงเพ็ชร
พัฒนาการท่องเที่ยว
กองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 14:23:12
5907103304
นฤมล   โสมสุข
การจัดการ
เทศบาลตำบลละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 15:21:52
5907108302
กัญญารัตน์   ผอมด้วง
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 15:26:53
6007108309
บารมี   วงศ์หนองเตย
รัฐศาสตร์
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 15:33:25
6007104306
นัฏชฎา   แซ่แดง
พัฒนาการท่องเที่ยว
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 15:38:44
6007104312
สุพรรษา   จูหมัด
พัฒนาการท่องเที่ยว
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 16:37:08
5907108335
สนั่น   มณีรัตน์
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 20:23:00
6007103303
ณัฐชยา   เกื้อเสนาะ
การจัดการ
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
22-Sep-2020 20:24:10
6007103304
ทัศนีย์   รัตนเสถียร
การจัดการ
ธนคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 11:01:06
6007108334
โสรญา   เพชรสังข์
รัฐศาสตร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 11:02:37
6007108330
สรอรรถ   อภิรัตนวรรณ
รัฐศาสตร์
ว่าที่การอำเภอละแม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 11:50:37
6007108317
ภาณุวิชญ์   ขำสุวรรณ
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:18:30
6007108304
จุฑามาศ   พรหมเรือง
รัฐศาสตร์
สำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวน (กองวิชาการและแผนงาน)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:21:15
6007108302
จีรนันท์   พิกุลทอง
รัฐศาสตร์
สำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวน (กองสวัสดิการและสังคม)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:29:33
6007103302
ญาณิน   แก่นสน
การจัดการ
สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:40:16
6007108311
ปิยพัทธ์   วงศ์ทิพย์พันธ์
รัฐศาสตร์
สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:46:55
6007104303
จันจิรา   ไข่สง
พัฒนาการท่องเที่ยว
de malee pool villas krabi
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:47:21
6007108322
วรภัทร   หนูดำ
รัฐศาสตร์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:47:25
6007104302
กัญญาณัฐ   แซ่ตั้ง
พัฒนาการท่องเที่ยว
de malee pool villas krabi
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:47:52
6007104309
ภัทรวดี   หนูผุด
พัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:48:23
6007104315
อรยา   จูฑามาตย์
พัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:51:51
6007107310
ปัณณิกา   ทองรอด
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:52:03
6007107305
เทพรัตน์   ศรีรัตน์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 12:53:13
6007107304
ณัฐวุฒิ   ช่วยพนัง
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 13:06:52
6007108320
รุสนา   หลีเยาว์
รัฐศาสตร์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(กองนโยบายและยุทธศาสตร์)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 13:09:24
6007108327
ศุจินันท์   ไตรระเบียบ
รัฐศาสตร์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(กองนโยบายและยุทธศาสตร์)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 13:40:39
6007107301
เกียรติศักดิ์   แม้นพรม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:24:14
5907108325
พิทักษ์   เกิดสุข
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:26:29
5907108343
โสรยา   เสนพงศ์
รัฐศาสตร์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพร(สาขาหลังสวน) มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารเดียวกับสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:27:12
5907108305
จรินทร์   ทองใส
รัฐศาสตร์
สำนักงานเขตบางพลัด
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:28:14
5907108327
ยศธร   อินทร์แป้น
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ
ลงทะเบียนแล้ว
23-Sep-2020 14:29:58
5907108307
จุฑามาศ   หลอมพลทัน
รัฐศาสตร์
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพร(สาขาหลังสวน) มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารเดียวกับสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:34:00
5907108309
ณชนก   คงสุวรรณ
รัฐศาสตร์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนอาคารที่ว่าการอำเภอหลังสวน(หลังเก่า)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:40:03
5907108301
กฤษฎา   ดาษฎาจันทร์
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น๒(หลังเก่า)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:41:39
5907108333
ศิรัสพงศ์   แก้วอนันต์
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:42:57
5907108324
พิทยา   แก้วมีศรี
รัฐศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น๒(หลังเก่า)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 14:58:41
6007103305
นฤมล   เผ่าชู
การจัดการ
เทวมันตร์ตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:01:45
6007108339
อาริสา   รัตนวัลย์
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:02:23
6007103307
ปานตะวัน   ขำอนันต์
การจัดการ
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:02:35
6007108319
รุ่งนภา   จิ๋วประดิษฐกุล
รัฐศาสตร์
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:04:26
6007103308
รัตติกาล   รุ่มรวย
การจัดการ
เทวมันตร์ตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:25:45
6007108321
วรชาติ   วังมี
รัฐศาสตร์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:27:40
6007108314
พิมพ์สร   ถูระบุตร
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:28:35
6007108310
ปนัดดา   ชัยชนะ
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:29:57
6007108323
วรรณวิศา   นุ้ยเอียด
รัฐศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:31:27
6007108303
จุฑาทิพย์   จันทร์แก้ว
รัฐศาสตร์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:40:47
6007108336
อดิศักดิ์   ปัจฉิมเพ็ชร์
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
23-Sep-2020 15:45:14
5907107309
อนุรักษ์   แสงรักษ์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
24-Sep-2020 13:45:09
6007103301
ชลิตา   สักคุณา
การจัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนขนุน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
24-Sep-2020 13:46:08
6007103306
นวรัตน์   อภัยรัตน์
การจัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนขนุน
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
29-Sep-2020 14:16:53
6007108329
เศรษฐรัฐ   ภู่ระหงษ์
รัฐศาสตร์
สถานีตำรวจภธรอำเภอละเเม
ได้เอกสารตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว
ผู้ดูแลระบบ : นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ