คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน
แบบรายงานเข้าปฏิบัติงานและ
แจ้งรายละเอียดที่พักระหว่าง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
คู่มือการเขียนรายงานผลวิจัย สหกิจศึกษา
คู่มือการทำรายงานผลการฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและฝึกงาน
ใบสมัครสหกิจ
ใบสมัครฝึกงาน
คำร้องเสนอหัวข้อการเรียนรู้อิสระ
และขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
แบบแจ้งโครงร่างโครงงานสหกิจศึกษา
แบบตรวจรายงานสหกิจศึกษา
คู่มือรายวิชา 498 การเรียนรู้อิสระ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินสหกิจศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิชอบ

การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง

สิงหาคม-กันยายน 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเพื่อเสนอสาขาวิชาเห็นชอบ

กันยายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์

1 - 4 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

นักศึกษายื่นตรวจสอบคุณสมบัติต่อสาขาวิชา

1 - 5 ตุลาคม 2564

สาขาวิชา

นักศึกษายื่นเอกสารคำร้องขอไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

6 - 8 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อสถานประกอบการ

15 - 18 ตุลาคม 2564

งานสหกิจศึกษา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่สถานประกอบการตอบรับ

21 - 25 ตุลาคม 2564

นักศึกษา

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

4 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

รับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

5 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

นักศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

15 พฤศจิกายน 2564

นักศึกษา

เริ่มฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

15 พฤศจิกายน  2564 – 10 มีนาคม 2565

นักศึกษา

นักศึกษาแจ้งแบบโครงร่างโครงงานหรือวิจัยงานสหกิจศึกษา

ภายในสัปดาห์ที่ 5 ของการปฏิบัติงาน                (9 - 13 ธันวาคม 2564)

นักศึกษา

นักศึกษารายงานความก้าวหน้าโครงงานหรือวิจัย บทที่ 1-3 ให้อาจารย์ดูเพื่อแก้ไขปรับปรุง

1-10 มกราคม 2565

อาจารย์

นักศึกษารายงานตัวกลับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่ออาจารย์ในสาขาวิชา (ครั้งที่ 1)

14 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบต่ออาจารย์ในสาขาวิชา(ครั้งที่ 2)

16 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบฉบับที่สมบูรณ์และให้อาจารย์ลงนามต่ออาจารย์ในสาขาวิชา

18 - 22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

ส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและวิจัยหรือโครงงาน เพื่อตรวจรูปแบบที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

22 มีนาคม 2565

นักศึกษา

สัมมนาสหกิจศึกษาและมอบสัมฤทธิบัตร

23 มีนาคม 2565

งานสหกิจศึกษา

 
รายชื่อนักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์ม
ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล coop_profile ได้
วันที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
สถานประกอบการ
สถานะ