เรื่องล่าสุด

การเขียนรายงานวิจัย

 (ธนัญญา กรดสุวรรณ)
การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย ในปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการทำรายงานการวิจัย เพื่อกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร หรือเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเหตุผลสำคัญในการกำหนดให้บุคลากรต้องมีการทำวิจัย ก็เพื่อประโยชน์ในหลายๆประการ ดังนั้นผู้ที่จะต้องทำรายงานการวิจัย... อ่านต่อ

 (ตรีชฎา สุวรรณโน)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM ) เดิมเรียกกันว่าการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจำเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผู้รับคำสั่งตามที่มองหมายเท่านั้น... อ่านต่อ

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)

 (สายทอง สุจริยาพงศ์พร)
“ บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้น การที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และความประทับใจจากผู้อื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมให้ผู้อื่นเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง” ” 1. ... อ่านต่อ

สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีการเตรียมอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม

 (อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์)
สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีการเตรียมอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม แทนนิน (tannin, tannic acid) เป็นสารประกอบพอลิฟีนอลมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มีจำหน่ายเป็นการค้าในรูปของกรดแทนนิค (tannic acid) เป็นสารให้ความฝาดและรสขม พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ใบชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด ผลไม้ดิบ เช่น ในเปลือกกล้วยดิบ เปลือกมังคุด เปลือกมะพร้าวอ่อน เมล็ดของผลไม้ เช่น องุ่น เม็ดในของมะขาม และพบในไวน์แดง (หทัยพร, 2547) รูปแบบของสารแทนนิน ... อ่านต่อ

การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)

 (ธนัญญา กรดสุวรรณ)
การคิด คืออะไร “การคิด” เป็นกระกวนการทำงานของสมอง ที่เป็นศูนย์กลางนำสัญญาณที่ได้รับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า มาประมวลวิเคราะห์ ถอดความ ตีความเพื่อพิจารณาในการตอบสนอง ตัดสินใจ และแปลผลการตัดสินใจเป็นสัญญาณให้มีพฤติกรรมการตอบสนองในทางใดทางหนึ่ง “การคิด” เป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้... อ่านต่อ

ระบบการจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ( Knowledge Management : KM )

  • เข้าสู่ระบบ