บทความโดย AJ.hin

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เขียนโดย AJ.hin
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ  การประกันคุณภาพการศึกษาหรือเพื่อข้อตกลงในการปฏิบัติราชการนั้น  สามารถทำได้ 3 รูปแบบซึ่งประกอบไปด้วย การมีนำหนังสือขอบคุณจากองค์กรที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีหนังสือขอบคุณ จากกลุ่มหรือองค์กรที่นำส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยกลุ่มหรือองค์กรนั้นจะมีการจัดตั้งที่ถูกต้อง  มีกิจกรรมของกลุ่มที่ชัดเจน  โดยในเนื้อหาของหนังสือขอบคุณจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าได้นำส่วนใดของงานวิจัยไปใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเช่นไรเมื่อนำองค์ความรู้จากกการวิจัยไปใช้แล้ว การนำเสนองานวิจัย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากกงานวิจัยไปนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับต่างๆ ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ