บทความโดย อาจารย์ภาวิดา รังษี

ถอดบทเรียนจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อใช้ในการวิจัย

ข้าพเจ้าได้สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในชุดโครงการ “การศึกษาผลกระทบแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่นต่อการพัฒนาพื้นที่และความมั่นคงของรัฐในจังหวัดชุมพร” โดยมีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการคือ การศึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ การศึกษาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยชุดโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ซึ่งการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจึงใช้การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเป็นหนึ่งในวิธีการศึกษาด้วย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในโครงการวิจัยนี้รวม... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ