บทความโดย อาจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว

รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (RDG59S0014การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงสาธารณะ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) ปีพ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพรได้ร่วมมือกันฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบพื้นบ้าน ซึ่งเรียกกันว่า “เรือใบโบราณ” ขึ้นจวบจนปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการให้แก่เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปจนกลายเป็นประเพณีประจำปีในงานเปิดโลกทะเลของอำเภอละแม จังหวัดชุมพรที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย... อ่านต่อ

นักวิจัยเพื่อ “ท้องถิ่น” เรื่องอะไรก็ได้ โจทย์อะไรก็ได้ ที่คนในชุมชนต้องการค้นหา

นักวิจัยเพื่อ “ท้องถิ่น”  เรื่องอะไรก็ได้ โจทย์อะไรก็ได้ ที่คนในชุมชนต้องการค้นหา สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยอาจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และคณะ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จากการร่วมพัฒนาตน และคนในท้องถิ่นครั้งนี้ พบว่าลักษณะสำคัญของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  เป็นงานที่มีคนในชุมชนท้องถิ่นร่วมเป็นนักวิจัยและร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาคำตอบ กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือคนในท้องถิ่นต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตรวจสอบและแปลความหมาย รวมทั้งคาดว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายหลังการดำเนินการวิจัย โดยตอบที่ต้องค้นหาจะ “ เป็นเรื่องอะไรก็ได้ โจทย์อะไรก็ได้” ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร... อ่านต่อ

การรังสรรค์งานวิจัยกับการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

การรังสรรค์งานวิจัยกับการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ให้งานวิจัยมีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ที่ผ่านมาคณะอาจารย์และนักศึกษาได้มีการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัย... อ่านต่อ

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ่าวคราม ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านอ่าวคราม ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  ที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานจริงมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ให้งานวิจัยอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้นำไปใช้ประโยชน์  ที่ผ่านมาคณะอาจารย์และนักศึกษาได้มีการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สำหรับรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย... อ่านต่อ

การเขียนบทความวิจัยนำเสนอในวารสารระดับชาติและนระดับนานาชาติ

การเขียนบทความวิจัยนำเสนอในวารสารระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยในปัจจุบันนี้นอกจากจะมีความรู้ความสามารถที่จะทํางานวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสมทั้งในระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลและการนําเสนอผล ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ได้แล้ว ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิจัย เพื่อให้งานวิจัยของตนได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่นักวิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์ซึ่งถ้าเป็นผลงานที่จะถืออยู่ในเกณฑ์ดีเด่นจะต้องมีข้อกําหนดด้านคุณภาพด้านการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับวงวิชาการ ที่ผ่านมาดิฉันอาจารย์เบญจมาศ... อ่านต่อ

คู่มือท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์ หลากหลายเรื่องราวความผูกพัน “วิถีชีวิตผู้คน ท้องทะเล และผืนแผ่นดิน

คู่มือท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์ หลากหลายเรื่องราวความผูกพัน “วิถีชีวิตผู้คน ท้องทะเล และผืนแผ่นดิน บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ สำหรับกำหนดรูปแบบ และเนื้อหา สื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่เกาะพิทักษ์  และพัฒนาระบบสื่อความหมาย ให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยว และนำไปใช้ได้จริง ภายใต้หลักการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยผ่านวิธีการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว  กระบวนการถอดบทเรียนผู้นำชุมชน และวิเคราะห์ผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด จากผลการศึกษา พบว่าสถานภาพปัจจุบันของเกาะพิทักษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติทั่วไป มีศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง (มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.67) สำหรับข้อมูลทั่วไป พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเยือนเป็นกลุ่มครอบครัว... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ