บทความโดย อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์

รายงานการเข้าร่วมสัมมนางานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 24

E-Book สรุปรายงานการเข้าร่วมสัมมนางานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี Download เอกสาร ... อ่านต่อ

ทางเลือก-ทางรอด เทคนิคปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง “ครึ่งหลังปี 57” จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

ทางเลือก-ทางรอด เทคนิคปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง “ครึ่งหลังปี 57” จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี สัมมนาวิชาการ ทางเลือก-ทางรอด เทคนิคปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง “ครึ่งหลังปี 57” จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี สรุปความคืบหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับ EMS วิทยากร : ศ.ดร.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรค EMS/AHPND เป็นโรคระบาดเพราะมีการกระจายไปทั่ว สามารถติดกันได้ หากดูตับกุ้งอย่างเดียวว่าตับซีดแล้วตีความว่าเป็น EMS ไม่ได้ ต้องมีการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เมื่อตรวจแล้วพบว่าตับเสียหายหนักจนทำให้กุ้งเสียชีวิต ดร.ไลน์เนอร์ ก็ออกมาพูดว่าสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย แบคทีเรียชนิดนี้มีโครโมรโซม 2 ชนิด เป็นสารพันธุกรรมที่เคลื่อนที่ได้... อ่านต่อ

การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและหารือการจัดประชุมบูรณาการเชิงวิชาการสาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้

การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและหารือการจัดประชุมบูรณาการเชิงวิชาการสาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนำร่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 (6 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหารแปรรูป ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน... อ่านต่อ

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารปลา

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารปลา วัตถุดิบอาหารสัตว์ สำหรับการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมให้มีโปรตีน 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยปลาป่น กากถั่วเหลือง รำละเอียด ปลายข้าว และพรีมิกซ์ ปลาป่น เป็นวัตถุดิบที่นิยมใช้ในการผลิตอาหารปลา เนื่องจากปลาป่นมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์ มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนทุกชนิด มีแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสในปริมาณมาก และยังมีกลิ่นที่ดีช่วยกระตุ้นให้ปลามีความต้องการกินอาหารได้มากขึ้น ปลาป่นที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารปลาควรมีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นไหม้ และปราศจากการปลอมปน แต่ในปัจจุบันปลาป่นที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดมีการปลอมปนกันมากโดยส่วนใหญ่แล้ววัตถุดิบที่นำมาปลอมปนได้แก่ ทรายละเอียด เปลือกหอย ยูเรีย ขนไก่... อ่านต่อ

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่2)

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่2) กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน (oil palm kernel meal) เป็นส่วนเหลือจากการหีบน้ำมันส่วนเนื้อในเมล็ดปาล์ม โดยจะมีโปรตีนสูงประมาณ 10-20% คาร์โบไฮเดรตประมาณ 40-50% เยื่อใยประมาณ 20-27% และมีไขมันประมาณ 10% ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าส่วนกากปาล์มน้ำมัน (Oil palm) ที่เป็นส่วนเหลือจากการหีบน้ำมันผลปาล์มทั้งผล มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนค่อนข้างต่ำประมาณ 7% แต่เยื่อใยสูงประมาณ 30% ไขมันประมาณ 13 % และความชื้น 8.5% (สมพงษ์, 2526; Fetuga et al.,1977)  นอกจากนั้น กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันยังมีธาตุอาหาร และกรดอะมิโนต่างๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญและมีความสมดุล ยกตัวอย่างเช่นมีความสมดุลระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากกว่าในกากเมล็ดพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ (สุธา และเสาวนิต, 2544; McDonald et al.,1981) จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปผสมในวัตถุดิบอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ... อ่านต่อ

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่1)

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่1) ปาล์มน้ำมันนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี ความสำคัญ และปลูกกันมากทางภาคใต้ของประเทศไทย ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้ขยายตัวอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.2513 มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน 13,157 ไร่ และได้เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปีพ.ศ.2532 มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 854,000 ไร่ และเพิ่มมากขึ้นจนในปีพ.ศ.2547 มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ  1,844,266  ไร่  โดยร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดที่มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันมาก  คือ จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่การเพาะปลูกและให้ผลผลิต  550,233  ไร่  รองลงมา  คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่การเพาะปลูกและให้ผลผลิต 413,876 ไร่... อ่านต่อ

เรามาดำน้ำกันเถอะ

เรามาดำน้ำกันเถอะ “เรามาดำน้ำกันเถอะ” ดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือดาวดวงใด ที่อยู่ห่างไกลจากโลกสักกี่พัน กี่หมื่นปีแสง มนุษย์เราก็มีความสามารถที่จะไปเหยียบ ไปศึกษา ไปค้นหาความจริงมาได้ แต่ภายใต้ท้องทะเลที่ลึกเพียงไม่กี่เมตร เรากลับไม่รู้จัก และยังไม่ได้ค้นหาความจริงเท่าที่ควร ยังมีสรรพสิ่งอีกมากมาย หลากหลายชนิดที่รอการค้นพบ ค้นหา ยังมีสิ่งสวยงามภายใต้โลกสีคราม ใต้ท้องทะเลรอทุกคนที่จะไปสัมผัส จะมีใครสักกี่คนที่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกก้าวแรกของ นีล อาร์มสตรอง เมื่อเขาได้ไปเหยียบดวงจันทร์ (ในสภาวะไร้น้ำหนัก) ความรู้สึกดังกล่าวไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปไกลถึงขนาดนั้น เพียงแค่เราเปิดใจ ที่จะลงไปสู่โลกใต้น้ำเราก็สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นได้... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ