บทความโดย ณิชาพล บัวทอง

ใบความรู้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เขียนโดย ณิชาพล บัวทอง
ใบความรู้การใช้ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเล่มนี้ เรียบเรียง ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเรียบเรียงจากหนังสือที่เกี่ยวกับงานด้านนี้ จากใบความรู้การใช้งานของบริษัทผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และจากประสบการณ์ในการทำงานห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป การเรียบเรียงครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง... อ่านต่อ

โปรแกรมฐานข้อมูลการใช้สารเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

เขียนโดย ณิชาพล บัวทอง
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่ผ่านมาการเช็คสารเคมีและอุปกรณ์ต้องจดบันทึกแล้วนำมาคำนวณอีกครั้งทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน จึงมีการเรียนรู้เรื่องโปรแกรมเอ็กเซลล์กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวคำนวณออกมาทั้ง -จำนวนปริมาณการใช้ -จำนวนปริมาณที่เหลือ -คิดเป็นจำนวนเงินที่ใช้ไป เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีระบบ มีแผนการทำงานจึงมีโปรแกรมนี้เกิดขึ้น และจะมีการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไปให้ดีขึ้น – คลิ๊กที่นี่เพื่อดูไฟล์ข้อมูล – ... อ่านต่อ

การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดดอนกับเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ

การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดดอนกับเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ
เขียนโดย ณิชาพล บัวทอง
การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดอ่อนกับเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ ได้ทำการทดลองที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรอดตายของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดอ่อนกับเอ็มบริโอในปาล์มน้ำมัน   การทดลองใช้อาหารสูตรดัดแปลงของ Murashige and Skoog (1962) ที่มี BA ,NAA  และผงถ่านร่วมอยู่ด้วย  โดยสังเกตจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  การเกิดใบอ่อนและราก ในการทดลองพบว่าเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดอ่อนกับเอ็มบริโอมีการรอดตาย 71.2% และ 76.6% ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P > 0.05 ) ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ