บทความโดย ทวิช เตี่ยไพบูลย์

การใช้ชุดโซลล่าเซลล์ในระบบส่องสว่างของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ความจำเป็นในการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมดูแลสัตว์น้ำ ในขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พบปัญหาของการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละแม เกิดความไม่เสถียรในระบบส่งจ่าย ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และส่งผลการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในฟาร์ม เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในงานฟาร์มและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งจ่าไฟฟ้าของพื้นที่ อีกทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-... อ่านต่อ

พลังงานลมจากคอย์ลร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

หลักการทำงาน ใช้พลังงานลมจากลมที่ได้มาจากคอย์ลร้อนของเครื่องปรับอากาศมาทำการผลิตไฟฟ้า โดยนำไดที่สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.)มาทำการติดตั้งพร้อมใส่ใบพัด จากนั้นเดินระบบสายไฟจำนวน 2 เส้น คือสายบวก และ สายลบ แล้วต่อเข้าไปยังแบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟเก็บไว้ แล้วนำตัวแปลงไฟฟ้า (Inverter) มาต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.) มาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.) ซึ่งง่ายต่อการนำไปใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้า ปั๊มออกซิเจน เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรค์ 1. ทิศทางลมของคอย์ลร้อนนั้นจะมีลักษณะการระบายลมออกทางด้านข้าง ส่งผลทำให้ลมที่นำไปขับใบพัดนั้น ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. การตัดต่อของพัดลมคอย์ลร้อนของเครื่องปรับอากาศมีผลต่อการประจุไฟ เนื่องจากอุณหภูมิในห้องเมื่อถึงองศาที่ตั้งไว้... อ่านต่อ

พลังงานลม

ลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดแทนการผลิตด้วยพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศยุโรปได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกังหันลมขนาดใหญ่แต่ละตัวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4-5 เมกะวัตต์ และนับวันจะยิ่งได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานลมยังมีค่อนข้างน้อยมาก อาจเป็นเพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศเราไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากเรามีพื้นฐานความรู้ก็สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานลมร่วมกับแหล่งพลังงานอื่นๆ... อ่านต่อ

การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน การจัดการพลังงานในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงานและอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมที่ใช้พลังงานั้น ๆ มุ่งเน้นการลดต้นทุนพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยการจัดการพลังงานที่เป็นระบบ ระบบการจัดการพลังงานจะมีความคล้ายคลึงกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการการจัดการความปลอดภัย ขั้นตอนการจัดการพลังงาน วิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น... อ่านต่อ

รู้ทันพลังงาน

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์และโทษอย่างไร ซึ่งท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้ามากเกินไปและฟุ่มเฟือยจะทำให้เกิดภาวะ โลกร้อน ทำให้ทั่วโลกตระหนักและรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จากสถิติการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี่ 2551 มียอดการใช้พลังงานไฟฟ้า 134,937 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 396,097 ล้านบาท) จากสถิติดังกล่าวถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูงและจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีซึ่งถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูง หากเราหยุดคิดสักนิดก่อนการใช้ไฟฟ้า ก็เป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดและลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ปุจฉา: สายไฟฟ้ามีวันหมดอายุหรือไม่ วิสัจชนา : สายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ