บทความโดย รุ่งอรุณ เลิศการณ์

การเบิกค่าพาหนะเดินทาง

การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้โดยประหยัดในกรณีไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือไม่มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการก็ให้ใช้พาหนะอื่นได้ โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น - การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้ตามกระทรวงการคลังกำหนด (ยกเว้น ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ) 1) ภายในจังหวัดเดียวกับไม่ได้กำหนดวงเงิน 2) ข้ามเขตจังหวัด - เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท - เขตต่อจังหวัดอื่น เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท การเบิกค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกได้วันละ ไม่เกิน... อ่านต่อ

ความหมาย ระบบข้อมูลสินค้า,ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์,ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e – catalog) คือ ระบบฐานข้อมูล รายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้างของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินค้า คําแนะนําสินค้า ภาพสินค้า พร้อม        คําบรรยายประกอบ โดยจัดแบ่งประเภท สินค้าเป็นหมวดหมู่ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา “UNSPSC” หมายความว่า รหัสสินค้าหรือบริการภาครัฐ ตามคู่มือของกรมบัญชีกลาง “ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Market : e – market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน... อ่านต่อ

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

กระทรวงการคลังพิจารณา เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขอัตราการเบิกจ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยการเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนขั้น 1 ขึ้นไป ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนขั้น 2 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจโทขึ้นไป เดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่าง สถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือกับสถานที่จัดยานพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ และในเส้นทางนั้นไม่มียานพาหนะประจำทางระหว่างจังหวัดให้บริการ ดังนี้ 1. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ... อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์ ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ วันที่ 4 กันยายน 2557  เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบบันทึกรายการ การรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วม VDO Conference ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายรับรายจ่ายการใช้เงินงบประมาณ ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขึ้น โดยนายสุรเดช ไชยมงคล 1. หน่วยงานส่วนใหญ่ ใช้ระบบ EXCEL ในการบันทึกสมุดบัญชี ซึ่งยังมีปัญหาได้แก่ - ข้อมูลสูญหายหาก Harddisk เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย -... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ