บทความโดย อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช

ถอดบทเรียนจากการประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

ถอดบทเรียนจากการประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 การประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หรือ The 4th Taiwan-Thailand Higher Education Forum ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน เป็นการจัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองประเทศ ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และการหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้การจัดการของ National Pintung University of Science and Technology (NPUST)  เป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้จัดร่วมจัด โดยศาสตราจารย์กำจรตติยกวี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทน 120 คน จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จากการประชุมฯ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ