บทความโดย อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กลยุทธ์พิชิตทุนมุ่งเป้า ต้องเข้าใจ เข้าถึง รู้ทันกรอบวิจัย ความเชื่อมโยงงานวิจัยมุ่งเป้า สกว. กับการพัฒนาประเทศ กรอบที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การวิเคราะห์ความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนพลังงานในระบบอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ (Logistics Connectivity) ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การประยุกต์ใช้ Digital Economy เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์สำหรับการค้าในประเทศ การค้าชายแดนและการรองรับเศรษฐกิจพิเศษ กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดน... อ่านต่อ

Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล”

Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล” การสร้างแบรนด์ถือเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการ SMEs ในยุคของโลกแห่งการแข่งขันจำเป็น จะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากแบรนด์จะชํวยสร้างมูลคําเพิ่มและยอดขาย สร้างผลกำไรและความมั่นคงทาง ธุรกิจ โดยแบรนด์คือความประทับใจโดยรวมของสินค้าและการบริการ แบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่อธิบาย ได้ ให้ความความรู้สึกและความหมายที่ดี ทำให้ผู้บริโภคยอมจ่ายแพง เพื่อให้ตัวเองได้แบรนด์ที่ตัวเองพึงใจ โดยอาจารย์กนกลักษณ์  ดูการณ์ กล่าวภายในงานสัมมนา Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล” ว่า แบรนด์ดิ้ง (Branding) จะเกิดขึ้นจากตัวผู้ประกอบการเอง และต้องมีข้อมูลเข้าไปสนับสนุน การทำธุรกิจ ต้องมีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการเข้าใน... อ่านต่อ

“สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)”

“สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)” จากการร่วมอบรมโครงการ “สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)” ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ AEC ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร บรรยายโดย อาจารย์กลกิตติ์ เถลิงนวชาติ (National Director – BNI Thailand) สามารถสรุปรายละเอียดเนื้อหาการบรรยายตามประเด็นหัวข้อ “Networking Like a Pro (How to increase your business result from networking” ดังนี้ Which one of these that you spend time the most? TRUST คือ ศรัทธา ทฤษฎีห่านทองคำ สร้างการสื่อสาร = เพื่อเปิดการขาย การสร้าง TRUST = สื่อสารเรื่องประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ สื่อสารเพื่อขาย = มองหาลุกค้า    –   ห่านทองคำ -    ไข่ทองคำ Visibility  = เป็นที่รู้จัก Credibility =  น่าเชื่อถือ Profitability  = กำไร. ยอดขาย 5 Steps of Roadmap to Success Goals & Vision (ตั้งเป้าหมาย) Focus = External Factor / Internal Factor ปัจจัยภายใน (Internal Factor) “Connecting Asia with Internal Logistic and Cross Border trade” ปัจจัยภายนอก (External Factor) GDP   =   (นำเข้า... อ่านต่อ

ความรู้หัวข้อ “ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung”

ความรู้หัวข้อ “ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung” มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การสาธารณกุศล ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวิชาการจัดการ เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สู่สังคม ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา เป็นเวลา 10 ปีแล้วและในปีการศึกษา 2557 มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการฯ TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ในหัวข้อ ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung โดยมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาได้สร้างสรรค์การเขียนแผนธุรกิจที่เป็นธรรม ใช้การสื่อสารที่ทันสมัยโดยใช้ข้อมูลของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุมีผล สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตามการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้หัวข้อ... อ่านต่อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ตามการจัดประชุมฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block course แขนงวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดประชุมในหัวข้อดังนี้คือ 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Block course 2. การบริหารระบบงานทะเบียน 3. การจัดการเรียนการสอนแขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และ 4. กระบวนการ วิธีการจัดดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) ซึ่งการสอนแบบ Block course นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียในส่วนของอาจารย์ผู้สอน และ ตัวนักศึกษาที่เป็นผู้เรียนเอง ซึ่งทั้ง... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ