บทความโดย เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีจำนวน 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ———————————————————————————————————————————————— เกณฑ์การประเมิน ป.ตรี หมายเหตุ 1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน - เป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ