บทความโดย พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์

ประวัติวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz

การมีสื่อเพื่อเชื่อมสถาบันการศึกษากับชุมชน ในการเผยแพร่องค์ความรู้และบริการวิชาการ นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยแนวคิดนี้ เอง รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้หาแนวทางร่วมกัน และก่อตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 วิทยาเขตคือ FM 95.5 MHz เสียงจากแม่โจ้ เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2546 FM 94.0 MHz เสียงจากแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และ FM 90 MHz เสียงจากแม่โจ้ ชุมพร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2548 ปัจจุบันสถานี วิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ