บทความโดย อาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา

แนวทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่ ตลาดโลก

แนวทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่ ตลาดโลก .gallery-item {width: 33%;} // การท่องเที่ยวโดยชุมชน: โอกาสของชุมชนและตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (CBT: the global tourism trend) โดย อ.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นพระเอกจากหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลเข้าประเทศแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูลจาก UNWTO พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก หากสอบถามบุคคลจำนวน 11 คน จะพบว่า 1 ใน 11 คน ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นเงินกว่า 1.5 ล้านล้านล้าน USD ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 6 ของการส่งออกโลก และร้อยละ 30 ของการส่งออกโลกคือ การบริการ จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า... อ่านต่อ

การพัฒนาตนเอง สู่ การเป็นนักวิจัยเพื่อ “ท้องถิ่น”

การพัฒนาตนเอง สู่ การเป็นนักวิจัยเพื่อ “ท้องถิ่น” “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” …เอ๊ะ… คืออะไร คำถามนี้มีคำตอบและคำตอบนี้เพื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในฐานะ “ปัญญา” ของชุมชน ช่วยเสริมสร้าง เติมเต็มองค์ความรู้แก่ชุมชน ให้สามารถแก้ไขข้อสงสัย ประเด็นคำถาม ปัญหา และความต้องการของชุมชน จนสามารถขับเคลื่อนหรือดำเนินกิจกรรมบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สรุปข้อมูลได้ดังนี้ แนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” มุ่งการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นให้ “คน” ในชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน... อ่านต่อ

Creativity-Based Learning “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”

Creativity-Based Learning  “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” การเรียนการสอนด้วยวิธีการ “เล่าเรื่อง” โดยคุณครู ที่พวกเราเรียกกันคุ้นเคยว่า เลคเช่อร์ (Lecture) เป็นวิธีการสอนที่ทำกันมาเนิ่นนาน จนกระทั่งทุกวันนี้ ครู อาจารย์ส่วนใหญ่ในสถาบันการศึกษาทั่วโลกก็ยังคงสอนแบบนี้ วิธีการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional learning approach) นี้มีข้อดีหลายอย่างเช่น 1. เป็นวิธีที่คุณครูคุ้นเคย เพราะทุกคนต่างก็เรียนมาด้วยวิธีการสอนแบบนี้ 2. คุณครูที่มีประสบการณ์สอนแค่เพียงปีเดียว ก็ไม่ต้องเตรียมการสอนใหม่เพราะเรื่องราวที่สอนก็คือเรื่องราวที่เคยเรียนมาถ้ามีการปรับปรุงหลักสูตรก็มักเป็นแค่ย้ายเนื้อหาจากบทหน้าไปไว้หลังหรืออาจมีการเพิ่มเติม ตัดทอน เนื้อหา ซึ่งก็ไม่ได้สร้างความยุ่งยากใดๆในการสอน 3. การสอนแบบนี้ สามารถสอนนักเรียนนักศึกษาได้ครั้งละหลายคน... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ