บทความโดย สายทอง สุจริยาพงศ์พร

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)

“ บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้น การที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และความประทับใจจากผู้อื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมให้ผู้อื่นเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง” ” 1.  ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ คำว่า “บุคลิกภาพ”  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด มีความสำคัญคือ  บุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ... อ่านต่อ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาองค์กร

“องค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่มีความยืดหยุ่น มีการปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจได้เร็ว  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยให้พนักงานปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจได้เร็ว” Sir Martin Sorell ซีอีโอ WPP Group plc การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลภายในองค์กร ให้มีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคี รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน หากการสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  บุคลากรรับทราบนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร มีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น... อ่านต่อ

เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ

การสื่อสารด้วยการพูด แม้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นนัก แต่เมื่อต้องพูดต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก บ่อยครั้งที่เรามักจะเกิดอาการประหม่า ไม่มีสมาธิ ขาดความมั่นใจ ในภาวะคับขันเช่นนี้ เราจะมีวิธีจัดการได้อย่างไร เพื่อที่จะสามารถสื่อสารด้วยการพูด ให้ประสบความสำเร็จ คนฟังเข้าใจ และได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับเทคนิคดีๆในการเตรียมตัวพูด เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังทุกคนให้นั่งฟังคุณตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับนักพูดมือใหม่ที่ต้องการจะเป็นนักพูดที่ประสบความสำเร็จ สามารถสรุปได้ตามรูป ดังนี้ 1.ให้ความสนใจกับเรื่องที่จะพูด ทุกคนล้วนต้องการได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวดีๆ มีประโยชน์ และน่าสนใจ  นอกจากเรื่องที่จะพูดต้องมีคุณค่าแล้ว  เรื่องนั้นๆจะต้องสร้างผลกระทบที่ดีต่อกลุ่มผู้ฟังได้... อ่านต่อ

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันข่าวสารมีความสำคัญอย่างมากต่อประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การศึกษา การทำธุรกิจ การปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรับรู้ ดังนั้นในฐานะที่ข่าว เป็นสื่อกลางในการรับรู้ของประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนข่าว ต้องมีความรู้ หลักการในการเขียนข่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารที่ครบถ้วน สั้น กระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ ที่ต้องอาศัยเทคนิคในการเขียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน ก่อนที่เราจะเขียนข่าว เราต้องมีการเรียนรู้ข่าวประเภทนั้นๆก่อน ซึ่งสามารถช่วยให้เราเขียนข่าวได้ง่ายขึ้น “ข่าว” คือ เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีความสำคัญเป็นที่สนใจของประชาชน... อ่านต่อ

เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ

นักจัดรายการวิทยุ (DJ) ย่อมาจากคำว่า Disc Jockey ซึ่งหมายถึง ผู้จัดรายการเพลงนำเสนอเนื้อหารายการทางสถานีวิทยุเพื่อให้ความรู้ สาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟัง ดำเนินรายการตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการอ่าน การพูดคุย การสัมภาษณ์บุคคล การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายหรือวิธีอื่นๆ ควบคุมการนำเสนอเนื้อหารายการภายในเวลาที่กำหนด ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรายการ ผู้เขียนบทวิทยุ เพื่อให้ดาเนินรายการเป็นไปตามรูปแบบอย่างถูกต้อง รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศ การโฆษณาสินค้าหรือบริการแทรกในรายการ การจัดเตรียมเพลง เป็นต้น นักจัดรายการวิทยุ ควรพึงระมัดระวังไว้เสมอว่า... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ