บทความโดย เสาวลักษณ์ รัตนิพนธ์

ความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่      งอ้างอิงทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว... อ่านต่อ

การร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ “๑๒ ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน.สู่ชุมชน”

การร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน         ประจำปี ๒๕๕๘ “๑๒ ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน.สู่ชุมชน” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี                     สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) มีบทบาทประการหนึ่งในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เช่น เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของชุมชน... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ