บทความโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม

การให้บริษัทเอกชนนำเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งในสถานที่ราชการ

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ขออนุญาต ให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 1.1 เหตุผลความจำเป็นในการอนุญาตให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงาน 1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก มีประธาน 1 กรรมการอย่างน้อย  2 1.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ จำนวน แล้วแต่หน่วยงาน 2. จัดทำประกาศรับสมัคร รายละเอียดในประกาศ 2.1 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ไหน 2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.3 หลักฐานการสมัคร 2.4 กำหนดระยะเวลาในการอนุญาตให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่ สำนักงาน โดย  ปกติจะใช้ปีงบประมาณเป็นหลัก 2.5 อัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน 2.6 กำหนดวันรับสมัครและคัดเลือก 2.6.1 ... อ่านต่อ

การยกเลิกสัญญา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
การบอกเลิกสัญญา ส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้ 1. ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 3. ในกรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือวงเงินค่าจ้าง  ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง... อ่านต่อ

หลักเกณฑทั่วไปในการเบิกจายเงิน

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
หลักเกณฑทั่วไปในการเบิกจายเงิน กอนที่สวนราชการผูใชงบประมาณจะดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพื่อนําไปใชจายในการดําเนิน กิจกรรมของสวนราชการแหงนั้น สวนราชการผูขอใชงบประมาณยอมมี   หนาที่ที่จะตองดําเนินการตรวจสอบ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้ 1. วงเงินงบประมาณและเงินประจํางวดที่ไดรับอนุมัติตามแผนงานของแตละงานหรือโครงการ เพื่อมิใหมีการใชจายเงินเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติและใหเปนไปตามแผนงาน 2. ดําเนินการจัดหาหรือกอหนี้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามขอผูกพันที่จะตองจายเงิน ใหกับผูมีสิทธิ์ใหเปนไปตามที่กฎหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งไดมีการอนุญาตใหสวนราชการผูใช งบประมาณเบิกจายเงินไดถาหากรายการในหมวดรายจายใดที่ยังไมมีกฎหมาย... อ่านต่อ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม พ.ศ. 2550 คำนิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นหรือเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี “บุคลากรของรัฐ”... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ