บทความโดย ผศ.พัขรี หล้าแหล่ง

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ของไทย

ตามแนวคิดของขงจื้อให้ความสำคัญกับกาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์คือคนที่มีทั้งดีและไม่ดี โดยความแตกต่างของคนมีอยู่ 5 ลักษณะ คือ ปุถุชน คนดี ยอดคน ผู้มีคุณธรรม และปราชญ์มีจิตใจเป็นบุคคล ธรรมดา การวางแผนกำลังคนเป็นเรื่องสำคัญโดยการดำเนินการตามรูปแบบตะวันตกเป็นสิ่งดี แต่การเรียนรู้บ้านเราคสรผสมผสานแนวคิดตะวันออก โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาควรมีความร่วมมือมีการเปิดกว้างทางความคิดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคนในการปฏิบีติจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากนี้การพัฒนาคนจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาต่างๆความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพคน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว... อ่านต่อ

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) รูปที่1 เป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบ (testing) และประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์เชิงเหตผุล (causal relationships) การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างมีวัตุประสงค์ได้ทั้งเพื่อการทดสอบทฤษฎี (theory testing) หรือเพื่อสร้างทฤษฎี (theory building) - กรณีการทดสอบทฤษฎี (theory testing) สร้างโมเดลด้วยวิธีการเชิงอนุมาน (deductive) หรือการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อกําหนดโมเดลสมมติฐานที่แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causalmodel) ที่จะได้รับการทดสอบจากข้อมูลที่รวบรวมได้ว่ามีความสอดคล้อง (fit) กันหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) - กรณีการสร้างทฤษฎี (theory building) สร้างโมเดลด้วยวิธีการเชิงอุปมาน... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ