บทความโดย นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น

ตารางเปรียบเทียบ การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามปีงบประมาณ

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ที่ปรับปรุงใหม่ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร ๐๗๐๒/ว68 ลว ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ (1) รายจ่ายเพื่อเพื่อประกอบ ดังแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท (3) รายจ่ายเพื่อเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (4) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร... อ่านต่อ

การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อถึงกําหนดวันรับข้อเสนอ

1. การรับเอกสารเสนอราคา ให้ดําเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคานําตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้คณะกรรมการดําเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการชี้แจง หรือทดสอบพัสดุ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการจัดทําบันทึกการนําพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 2. เมื่อพ้นกําหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา... อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) ขอบเขตการใช้บังคับ

ข้อ ๑ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ (๒) และ (๔) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับสําหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการนําร่อง ตามที่ กวพ. กําหนด ข้อ ๓ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ ควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ นอกจากที่กําหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ... อ่านต่อ

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง

จากการเข้าร่วมประชุม เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554  เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของโครงการ   นั้น สามารถสรุปเนื้อหาความสำคัญ ได้ดังนี้   1. หน่วยงานของรัฐ 1.1 กระทรวง ทบวง กรม กระทรวง ทบวง กรม เป็นการบริหารราชการส่วนกลางโดยกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕45 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย 1. สํานักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3.... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ