บทความโดย เป้ใบเล็ก

การทำวิจัยท้องถิ่น

การทำวิจัยท้องถิ่น
เขียนโดย เป้ใบเล็ก
การทำวิจัยท้องถิ่น เป็นกระบวนการวิจัยที่ฝึกให้นักวิจัยในท้องถิ่นทำวิจัย โดยมีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นพี้เลี้ยง ทำงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถเป็นนักวิจัย ในการนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนได้ การสร้างทีมนักวิจัยท้องถิ่น จาก 6 โครงการ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร การพัฒนาคน แหล่งท่องเที่ยว ผ่านงานวิจัยท้องถิ่น การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน หรือความต้องการของชุมชน ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน แต่เดิมเป็นกลุ่มจากภูผามหานที และพัฒนามาเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในปี 2552 ลักษณะการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนชุมชน การเติมเต็มความรู้ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีการประชุมไปยังชุมชน... อ่านต่อ

การบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

เขียนโดย เป้ใบเล็ก
การบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นกระบวนการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นโยบายทั้งในระดับพื้นที่ชุมชน เครือข่ายระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  ดังนั้นองค์กรเครือข่ายฯ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถและสถานภาพการดำเนินการขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่ายฯ และสามารถตัดสินทางเลือกในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการกำหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายฯดำเนินการตามลำดับขั้นตอน... อ่านต่อ

กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
เขียนโดย เป้ใบเล็ก
องค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย ร่วมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิกเครือข่าย และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยงในจังหวัดใกล้เคียง โดยขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน... อ่านต่อ

โลกกว้างกับการเดินทาง

โลกกว้างกับการเดินทาง
เขียนโดย เป้ใบเล็ก
“…สำหรับการเดินทางจุดหมายปลายทาง ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่สิ่งที่อยู่ระหว่างทางคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า…” การเิดินทางของเป้ใบเล็ก กับโลกกว้างอันใหญ่ เริ่มขึ้นหลังจากที่เสื้อผ้าไม่ี่ชุดถูกบรรจงม้วนลงไปในพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่คิดไปว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางไปพักค้างในสถานที่ ที่ไม่คุ้นเคย ไม่รู้สึกสะดวกสบาย ไม่รู้สึกปลอดภัย และไม่อบอุ่นเหมือน “บ้าน” พร้อมกันนี้ ความตื่นเต้นในการเดินทางเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณสองสัปดาห์ก่อนวันกำหนดการเดินทางเสียอีก ซึ่งประสบการณ์ครั้งนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกกว้างร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม อีก 5 – 6 คน ได้ร่วมกันสร้างที่ัพักแรมในจินตนาการ ได้กินข้าวแบบสุกๆ ดิบๆ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ