บทความโดย อาจารย์ฐิติมา ศรีพร

เทคนิคการเดาคำ

บางครั้งการอ่านภาษาอังกฤษ เราอาจพบคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่ทราบความหมาย การเปิดพจนานุกรมเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดทำให้เราทราบความหมายของคำศัพท์ใหม่ ซึ่งเวลาเราใช้พจนานุกรมเราควรดูรากศัพท์ของคำนั้นๆประกอบคำแปลด้วยทำให้เราสามารถเดาความหมายได้อย่างคราวๆได้  จากการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือและเว็ปไวต์  การเดาความหมายคำศัพท์อย่างมีหลักการเราสามารถทำได้ดังนี้ 1.  การเดาความหมายจากข้อความแวดล้อม (context clues) ตัวอย่างเช่น Elvis Presley was afraid of being assassinated, and he wore a bullet-proof vest, but he couldn’t stay away from the crowds who loved him. จากประโยคข้างต้น ความหมายของคำว่า assassinate น่าจะหมายถึง ฆ่า เพราะข้อความที่ตามมาบอกว่า เขาใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังนั้นสิ่งที่ Elvis Presley กลัวก็น่าจะหมายถึงการถูกฆ่าหรือจากตัวอย่างเช่น  ... อ่านต่อ

เทคนิคการทำข้อสอบlistening โทอิค

การทำข้อสอบการฟังค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังภาษาอังกฤษบ่อย  แต่ก็มีเทคนิคในการทำข้อสอบก็คือ การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำข้อสอบ นั้นคือเราต้องรู้ว่า ข้อสอบประกอบด้วยอะไรบ้าง ในส่วนของข้อสอบโทอิค part listening ประกอบด้วย 4 ส่วน 1.  จะเป็นการทดสอบการฟังเกี่ยวกับรูปภาพ คือ จะมีรูปภาพมาให้ แล้วเราก็ฟังสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับรูปภาพ  รูปภาพที่ให้มาอาจสื่อถึงเรื่อง เขากำลังทำอะไรอยู่  รูปภาพนั้นคืออะไร เป็นต้น   ตัวอย่าง ผู้หญิงกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ เราก็บอกตามความเป็นจริงที่เราเห็นและได้ฟังจากบทสนทนา หลังจากนั้นก็เลือกคำตอบที่ตรงที่สุด คือ The woman is facing the monitor.  ผู้หญิงกำลังนั่งอยู่หน้าจอคอม ซึ่งตัวเลือกแต่ละตัวคุณจะไม่มีโอกาสเห็น... อ่านต่อ

การอ่านกราฟและเขียนอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

การอ่านและการเขียนอธิบายกราฟเป็นเรื่องที่จำเป็นในการสอบภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านข้อมูลต่างๆที่ต้องการรู้ซึ่งปัจจุบันมักจะนำเสนอในรูปกราฟหรือแผนภูมิ ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษาวิธีการอ่านและเขียนอธิบายกราฟใน เวปไซต์ www.mathgoodies.com/lesson/graphs/line.net และนำมาสรุปในรายงานนี้ กราฟที่ใช้อย่างแพร่หลายมักจะเป็น บาร์กราฟหรือกราฟแท่ง  กราฟวงกลมหรือพายกราฟ  กราฟเส้นหรือลายกราฟ กราฟรูปภาพหรือพิคตอเรียลกราฟ ขั้นตอนการอ่านกราฟ 1) อ่านชื่อกราฟ จะช่วยให้รู้ว่าเป็นกราฟเกี่ยวกับอะไร  2) ดูว่ากราฟแสดงหรือเปรียบเทียบอะไร  3) ตีความสัญลักษณ์ทั้งแกนx แกน y  แกนxภาษาอังกฤษเรียกว่า Horizontal axe เป็นแกนในแนวนอน และแกนy เป็นแนวตั้งเราเรียกว่าvertical axe 4) วิเคราะมาตราส่วนที่ใช้และดูว่าแต่ละภาพแสดงอะไร Example ... อ่านต่อ

เทคนิคการเขียนe-mail ธุรกิจภาษาอังกฤษและการโต้ตอบโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันการใช้e-mail ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะe-mailที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมักจะถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารในองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรระหว่างประเทศและแน่นอนว่าหลังการเปิดเสรีทางอาเซียนe-mail ภาษาอังกฤษจะมีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมและศึกษามาจากหนังสือเทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจและโต้ตอบทรศัพท์ สรุปได้ว่า 1. แจ้งวัตถุประสงค์ให้ตรงประเด็นชัดเจน ไม่ควรปล่อยให้ช่องชื่อเรื่องว่างไว้(subject) เช่น เมื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์อีกฝ่าย  ให้สอบถามรุ่นด้วย ผู้รับอีเมลล์จะตัดสินใจอ่านหรือไม่มักจะตัดสินใจจากชื่อเรื่องควรใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงประเด็นและใช้คำว่าurgent  หรือ important ต่อเมื่อด่วนหรือส่งข้อมูลสำคัญเท่านั้น Subject... อ่านต่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนงานวิจัยพบว่าสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนงานวิจัยจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนในการสื่อสาร มีดังนี้ 1)  การเขียนภาษาอังกฤษในระดับประโยค  ซึ่งประกอบด้วย 1.ประโยคความเดียว (simple sentence)  2. ประโยคความรวม ( compound sentence) 3.  ประโยคความซ้อน ( Complex sentence) 4.  ประโยคความรวมความซ้อน  (compound- complex sentence)  ประโยคที่ง่ายที่สุดคือประโยคความเดียว ที่มีส่วนประกอบแค่ภาคประธาน ( subject)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ และภาคแสดง (predicate) เป็นส่วนที่บอกอาการ หรือกระทำกริยา ในส่วนของภาคแสดงต้องประกอบด้วย main verb หรือ คำกริยาหลัก มีกรรมหรือไม่มีกรรม คืออยู่กับคำกริยาหลักว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือไม่ คำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับเราเรียกว่า... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ