บทความโดย อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ

การวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้

การวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ CDFA-MRS Method state of California, CA, USA, SOP (2002) วิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน, (Organochlorine, OC) ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid, PY) โดยใช้เครื่อง Gas chromatograph / Electron Capture Detector (ECD), กลุ่ม   ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate, OP) โดยใช้เครื่อง Gas chromatograph/Flame Photometric Detector (FPD) และกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate, CA) โดยใช้เครื่อง LC/MS หลักการ นำตัวอย่างมาสกัดด้วย Acetonitrile แบ่งสารละลายเป็น 3 ส่วน จากนั้นนำสารละลายที่ได้มาระเหยเกือบแห้งที่อุณหภูมิประมาณ 40-50 oC นำส่วนที่ 1 มาปรับปริมาตรด้วย Acetone เพื่อวิเคราะห์กลุ่ม Organophosphate และนำไปฉีดเข้าเครื่อง GC/FPD นำส่วนที่ 2 มาขจัดสิ่งปนเปื้อนโดยใช้ Florisil cartridge และส่วนที่ 3 นำมาขจัดสิ่งปนเปื้อนโดยใช้ Aminopropyl cartridge นำสารละลายทั้ง 2 ส่วนมาระเหยเกือบแห้งปรับปริมาตรส่วนที่ 2 ด้วย... อ่านต่อ

กระบวนการย่อยสลายสารพิษตกค้างในดิน

กระบวนการทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนรูป หรือสูญหายของสารดังกล่าว ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. กระบวนการทางด้านเคมีฟิสิกส์ในดิน (Physicochemical process) ได้แก่ การดูดซับ การเคลื่อนที่ในดิน การระเหย การสลายตัวด้วยแสง และการเปลี่ยนรูปและการสลายตัวทางเคมี 2. กระบวนการทางด้านชีวภาพ (Biological process) การสลายตัวทางชีวภาพเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสารจนสูญเสียสภาพโครงสร้างโมเลกุลเดิม โดยชีวปัจจัยหรือปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ออกซิเดชัน-รีดักชัน ไฮโดรไลซิส ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการสลายตัวทางชีวรูปที่สำคัญ ได้แก่ ชนิดและจำนวนของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารชนิดนั้น... อ่านต่อ

การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต (ตอนที่ 3)

การคงสภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงในกลุ่ม Organochlorine จะตกค้างในดินค่อนข้างยาวนานกว่าสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะ DDT ซึ่งพบตกค้างในดินมากกว่า 35 ปี สารป้องกันกำจัดแมลงในกลุ่ม Organophosphate โดยทั่วไปแล้วยาในกลุ่มนี้มีการตกค้างที่สั้น หรือสลายตัวได้รวดเร็วในดิน มักจะไม่ค่อยพบการตกค้างในดินเกินหนึ่งปี โดยทั่วไปอยู่ในระหว่าง 2-4 สัปดาห์ เพราะมีขบวนการย่อยสลายเกิดขึ้น ขบวนการย่อยสลายอาจเป็นขบวนการทางเคมี เช่น ไฮโดรไลซิส หรือขบวนการทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ดังแสดงในตารางที่ 2 เป็นค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของสารออร์กาโนฟอสเฟตในดินชนิดต่างๆ จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาต่างกัน ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน เช่น กับอิทธิพลของสมบัติทางกายภาพ... อ่านต่อ

สารเคมีตกค้างทางการเกษตร (ตอนที่1)

สารเคมีตกค้างทางการเกษตรแบ่งเป็น  4 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ 1. ออร์แกโนฟอสเฟต เช่น มาลาไธออน ไดโครฟอสเฟต อีพีเอ็น ฯลฯ  สารเคมีในกลุ่มนี้จะมีพิษรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น โดยเป็นพิษทั้งกับแมลงและสัตว์อื่นๆ ทุกชนิด แต่สารในกลุ่มนี้จะย่อยสลายได้เร็วกว่ากลุ่ม ออร์แกโนคลอรีน สภาพแวดล้อมเหมาะสมสลายตัวที่ระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ถึง 1 อาทิตย์ 2. คาร์บาเมต เช่น คาร์โบฟูแรน เมโทมิล ฯลฯ  สารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตจะมีความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยกว่าพวกออร์กาโนฟอสเฟต  สภาพแวดล้อมเหมาะสมสลายตัวที่ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 3. ไพรีทรอยด์ เช่น เปอร์เมทริน เดลต้าเมทริน ฯลฯ  สารเคมีกลุ่มที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมีความสัมพันธ์ตามโครงสร้างของไพรีทริน ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่สกัดได้จากพืชไพรีทรัม... อ่านต่อ

ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และขบวนการส่งออกผลผลิตกล้วยหอมทองให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และขบวนการส่งออกผลผลิตกล้วยหอมทองให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัย 1. การเก็บเกี่ยวผลผลิต จะต้องทำการเช็ควันตัดปลีกล้วย หลังตัดปลีกล้วย 90 วัน การส่งเข้ากลุ่มนั้นผล ผลลิตจะต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป โดยให้กล้วยมีเนื้อแบบมันปู คือเนื้อ 75% 2. การนำผลผลิตสู่โรงงาน จะต้องทำการแจ้งโรงงานให้ทราบก่อนการตัดกล้วย เพื่อคำนวณว่าผลผลิตมี เท่าไร รวมถึงก่อนทำการปลูกกล้วย การตัดปลีกล้วยต้องแจ้งให้โรงงานทราบด้วย 3. การคัดแยกผลผลิต ต้องดูลักษณะผล ขนาดของกล้วย การเรียงตัวของหวี และดูการเกิดโรคและแมลง 4. การเช็คสีเนื้อและชำแหละหวี มีขั้นตอนดังนี้ 4.1 ตัดหวีออกจากก้านเครือกล้วย 4.2 ใช้มีดปาดผลของกล้วยลูกใดลูกหนึ่งเพื่อดูสีเนื้อ 4.3... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ