บทความโดย ณรงค์ โยธิน

ความแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา

เขียนโดย ณรงค์ โยธิน
ประเด็นการเปรียบเทียบ การปฏิบัติสหกิจศึกษา การฝึกงาน 1. รูปแบบของการขอเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน นักศึกษาต้องเขียน และยื่นใบสมัครต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะเดียวกันกับการสมัครงาน และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษา 2. สถานะของนักศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะพนักงานเต็มเวลา นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน 3. คุณสมบัติของนักศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า... อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

เขียนโดย ณรงค์ โยธิน
สหกิจศึกษา ( Cooperative Education ) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง เป็นการเน้นให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัย ในโครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ เป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง... อ่านต่อ

สหกิจศึกษา

เขียนโดย ณรงค์ โยธิน
ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง สถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการจัดการและการวางแผนการแก้ไขปัญหา การสื่อสารในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คำว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้บัญญัติศัพท์ จากมหาวิทยาลัยสุรนารี และถือเป็นบุคคลแรกที่ได้นำระบบสหกิจศึกษาเข้ามาในประเทศไทย โดยเริ่มจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 และมีนักศึกษารุ่นแรกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณสถานประกอบการในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง คือ ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติโดยได้รับนักศึกษา... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ