บทความโดย ชไมพร ตรีประลำ

“เดินหน้าอุดมศึกษาไทย”

“อยู่ดี ทำงานดี ชีวีมีสุข” เป็นหัวข้อบรรยายในโครงการประชุมวิชการ ปขมท. ประจำปี 2559 “เดินหน้าอุดมศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส. นพ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร Happy 8 WorK  Place Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัสน์ของ องค์กร เพื่อให้องค์กรมีความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะนำไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่าง ต่อเนื่องขององค์กร (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก) เมื่อมนุษย์ทุกคนปรารถนาความสุข แล้วอะไรเล่าคือความสุข การมีเงินทองมากมาย การได้ในทุกสิ่งที่ปรารถนาเป็นความสุขที่แท้จริงหรือ... อ่านต่อ

การใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเภทอื่นๆสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อาจารย์พิเศษ,ลูกจ้างโครงการ, พนักงานวิสาหกิจ, พนักงานวิทยาลัย,จ้างเหมา) 1. การเข้าใช้งานระบบ บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเภทอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยผ่านทาง URL เว็บไซต์ http://personnel.mju.ac.th/hrworker/index.php เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอเว็บไชต์หลัก 2. การค้นหาบุคลากร สามารถค้นหารายชื่อบุคลากรประเภทอื่นๆ โดยสามารถเลือกการค้นหาได้จาก ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน หรือชื่อตำแหน่ง ระบบจะแสดงรายชื่อบุคลากรประเภทอื่นๆ ที่ค้นพบ โดยจะแสดงรายละเอียดของข้อมูล คือ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด และประเภทบุคลากร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 บังคับใช้ตั้งแต่... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ