บทความโดย จิรภรณ์ ใจอ่อน

เรื่องง่ายๆ ในการทำหนังสือราชการภายนอก

เรื่องง่ายๆ ในการทำหนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายนอก  เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ทำหนังสือถึงที่ว่าการอำเภอละแม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลละแม  เป็นต้น หนังสือราชการภายนอก จะใช้ครุฑกลางหน้ากระดาษ  ครุฑมีขนาด 3 เซนติเมตร การปรับขนาดครุฑ ให้คลิ๊กขวาที่รูปครุฑ เลือก “ขนาด”  ปรับความสูงของครุฑเป็น 3 เซนติเมตร และวิธีทำให้ครุฑอยู่กลางหน้ากระดาษโดยไม่เลื่อนไปซ้ายขวา ให้คลิ๊กขวาที่รูปครุฑ  เลือก “การตัดข้อความ”  และให้เลือก “ข้างหน้าข้อความ”  จากนั้นก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามปกติ การเลื่อนครุฑให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ให้จำไว้เสมอว่า... อ่านต่อ

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร เป็นหัวข้ออบรมหนึ่งในโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น ๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  โพธิสุวรรณ โดยในหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถอธิบายธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารงานทั้งอธิบายถึงองค์ประกอบแห่งปัจจัยความสำคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ และข้อพึงระวังที่จะไม่ประพฤติมิชอบ ขอบเขต ของหัวข้อ ดังนี้ ๑)  สารสำคัญและเป้าประสงค์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และการป้องปันการทุจริตและพฤติมิชอบในภาคราชการ ๒) ... อ่านต่อ

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย  การจัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทำให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษครุฑ และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ โดยเฉพาะส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่วงว่าหลักคำ ดังต่อไปนี้  ส่วนราชการ  ที่  วันที่  เรื่อง  และไม่ต้องมีเส้นขีดทึบแบ่งส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับส่วนที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อความ 1.  การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 1.1  การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย  3  เซนติเมตร  ขอบขวา  2  เซนติเมตร 1.2  การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้คำระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single 1.3  การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง... อ่านต่อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ตัวอย่างนายชาญวิทย์ ... อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document

ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document วันที่ 4 พฤษภาคม 2554... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ