บทความโดย นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

โดย นายขจร  จิตสุขุมมงคล   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บรรยาย ความหมาย     ธรรมาภิบาล                 =      ธรรม           +         อภิบาล (คุณความดี, ความถูกต้อง)  (บำรุงรักษา, ปกครอง) =   วิธีการปกครองที่ดี   หรือ หลักการบริหารบนพื้นฐานของหลักธรรม ความดี และความถูกต้อง มาจากภาษาอังกฤษว่า  GOOD  GOVERNANCE หลักการสำคัญ ๖ ประการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒  และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แก่หน่วยงานต่างๆ  โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญ  ๖  ประการ  ดังนี้ ๑. หลักนิติธรรม... อ่านต่อ

พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการตัดสินใจ

พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ในด้านการตัดสินใจ การตัดสินใจ (Decision Making) คุณภาพการตัดสินใจของผู้บริหารจะส่งผลถึงความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวขององค์การ ผู้บริหารทุกระดับขององค์การต้องตัดสินใจเสมอ การตัดสินใจ คือ การเลือกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางเลือกที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 ทางขึ้นไป (Robbins and Coulter, 2546: 49) การตัดสินใจ คือ กระบวนการที่ผู้บริหารตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคที่เผชิญหน้าด้วยการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆพร้อมทั้งทางเลือกในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคนั้นๆ (วิทยา, 2546: 111) การตัดสินใจ คือ การเลือกระหว่างทางเลือก ซึ่งคาดหวังว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (ศิริวรรณ, 2542: 231) การตัดสินใจเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ