บทความโดย ธนัญญา กรดสุวรรณ

การเขียนรายงานวิจัย

การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย ในปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการทำรายงานการวิจัย เพื่อกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร หรือเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเหตุผลสำคัญในการกำหนดให้บุคลากรต้องมีการทำวิจัย ก็เพื่อประโยชน์ในหลายๆประการ ดังนั้นผู้ที่จะต้องทำรายงานการวิจัย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเป็นอย่างดี ส่วนประกอบและวิธีเขียนรายงานการวิจัย รายงานการวิจัยเชิงปริมาณ ในที่นี้ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือรายงานการวิจัยของหน่วยงานเนื้อหารวม 5 บท ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำ ประกอบด้วย 1. ปกนอก 2. ปกในหรือหน้าชื่อเรื่อง... อ่านต่อ

การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)

การคิด คืออะไร “การคิด” เป็นกระกวนการทำงานของสมอง ที่เป็นศูนย์กลางนำสัญญาณที่ได้รับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า มาประมวลวิเคราะห์ ถอดความ ตีความเพื่อพิจารณาในการตอบสนอง ตัดสินใจ และแปลผลการตัดสินใจเป็นสัญญาณให้มีพฤติกรรมการตอบสนองในทางใดทางหนึ่ง “การคิด” เป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ ความสามารถในการคิด เป็นพื้นฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ ช่วยในการตัดสินใจ นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้คนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความสำคัญของการคิดในบริบทของการทำงาน “การคิด” หมายถึงความสามารถในการรับมือและตอบสนองกับสภาพแบบต่างๆ... อ่านต่อ

การจัดและแยกหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบดิวอี้และระบบรัฐสภาอเมริกัน

การแยกหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และเป็นระเบียบในการจัดเก็บ การจัดแยกหนังสือมีหลายวิธี เช่นแบ่งตามเนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง แบ่งตามลักษณะและสีของปก แบ่งตามอักษรชื่อผู้แต่ง แบ่งตามขนาดรูปเล่ม แต่วิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และถือว่าเป็นการจัดระบบหมู่ที่ดี คือ การจัดแยกตามเนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง ซึ่งจะทำให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่รวมกัน และเนื้อหาสัมพันธ์กันอยู่ใกล้กัน และใช้สัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดหมู่หนังสือ 1. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาวิชาเหมือนกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 2. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาวิชาใกล้เคียงกัน หรือสัมพันธ์กันอยู่ใกล้กัน... อ่านต่อ

การพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นลักษณะของบุคคลโดยรวมของแต่ละบุคคล  ซึ่งย่อมแตกต่างกันทั้งรูปร่างร่างหน้าตา  ด้านอารมณ์สังคม  สติปัญญา  พฤติกรรม  เพื่อการกระทำใด ๆ ตลอดจนการแสดงกริยาอาการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับนับถือกับผู้ที่พบเห็น  สำหรับการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมรอบตัวเราอย่างมีความสุข  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ มีดังนี้ 1.  สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลา ด้วยการออกกำลังกาย 2.  ทำให้ร่างกายมีบุคลิกภาพที่ดีคล่องแคล่วว่องไว และสง่าผ่าเผย 3. ... อ่านต่อ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพ บรรณารักษ์มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสรรพวิชาการที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด บรรณารักษ์จึงต้องมีจรรยาบรรณ เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่จะต้องถือปฏิบัติ และสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ร่วมงาน ต่อสถาบัน และต่อสังคม ดังนี้ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ แนวปฏิบัติ 1.1 ให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ ผู้รับบริการ 1.2 รักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ