บทความโดย นายชัยวิชิต เพชรศิลา

แนวทางการบริหารและการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมนั้นมีความสำคัญต่อผลของงานอย่างมากที่จะทำให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การปฎิบัติที่มีทีมเวิร์คทีดีแล้วการทำงานทุกอย่างทุกขั้นตอนราบรื่นและประสบผลสำเร็จแน่นอน เพราะการปฎิบัติงานทุกอย่างต้องได้รับการประสานงานและมีการร่วมมือที่ดีจากทุกคนในกลุ่มงาน หรือ ในองค์กรที่มีเนื้องานที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม คือ ๑. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของการทำงานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่แสดงอาการให้เห็นถึงความเบื่อหน่ายในการปฎิบัติงาน ๒. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควรไว้วางใจซึ่งกันและกันได้... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ