บทความโดย ตรีชฎา สุวรรณโน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM ) เดิมเรียกกันว่าการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจำเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผู้รับคำสั่งตามที่มองหมายเท่านั้น ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์การ หรือในปัจจุบันเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์การดำเนินปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสำเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความสำคัญยิ่งต่อองค์การ... อ่านต่อ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัดงานบริหารธุรการ หน่วยสารบรรณ/ หน่วยการเจ้าหน้าที่/หน่วยประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ลักษณะงานแบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 1. หน่วยสารบรรณ 1.1 รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1.2  จัดทำทะเบียนคุมและลง ทะเบียนหนังสือภายใน/ภายนอก 1.3  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วย ธุรการและสารบรรณ 1.4  รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อติดประกาศ  ประชาสัมพันธ์  หน่วยงานอื่นทั้ง ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการและสารบรรณ 1.5 แจ้งเวียนหนังสือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  ไปยังหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 1.6 ร่างโต้-ตอบ  หนังสือภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1.7 ให้บริการติดต่อสอบถามแก่บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1.8... อ่านต่อ

ความรู้จากการศึกษาดูงานสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถสรุปประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.1     มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะด้วยกัน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ  (2) คณะพยาบาลศาสตร์  (3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม  (5)คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6)คณะวิทยาการจัดการ (7) คณะครุศาสตร์ 1.2    วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้สำหรับการบริหารจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส  (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร  (5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน... อ่านต่อ

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานใกล้เคียงรวมถึงการปฎิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการปฎิบัติงาน

ความรู้จากการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถสรุปประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.1     มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะด้วยกัน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ  (2) คณะพยาบาลศาสตร์  (3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม  (5)คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6)คณะวิทยาการจัดการ (7) คณะครุศาสตร์ 1.2    วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้สำหรับการบริหารจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส  (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ... อ่านต่อ

ทักษะการบริหารงาน

ผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด หรืออยู่ในองค์การใด ก็ทําหน้าที่ในการจัดการ 4 อย่าง ได้ แก่ การวางแผน  การจัดองค์การ  การโน้มนํา  และการควบคุม  ซึ่งการที่ผู้บริหารจะสามารถทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ประสบผลสําเร็จนั้น ต้องมีทักษะที่ดีด้านการจัดการ ซึ่งทักษะสําคัญในเบื้องต้นที่ผู้บริหารควรมีอย่างน้อย 3 อย่าง ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านคน  และทักษะด้านความคิด 1. ทักษะด้านเทคนิค เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน สําหรับผู้บริหารระดับสูง ทักษะความสามารถนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปขององค์การ และสําหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น จะเป็นทักษะความสามารถเฉพาะด้านในงานที่ทํา... อ่านต่อ

การบริหารองค์กรภาค 2

บางครั้งการที่พนักงานขาดแรงจูงใจในการมาทำงานเช่น ขาดงานบ่อย มาทำงานสาย สาเหตุมาจากการที่หน่วยงานไม่มีนโยบายหรือทิศทางที่ชัดเจน หมายถึงคนที่ทำดี มาเช้าขยันทำงานก็ไม่ได้รับผลใดๆ เช่นการชมเชย หรือสร้างความภาคภูมิใจใดๆเลย แต่ดิฉันมีวิธีแก้ได้แบบง่ายๆ โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงาน  ซึ่งเราจะต้องมีการสำรวจประวัติหรือข้อมูลพนักงานว่า ส่วนใหญ่แล้วในหน่วยงานมีเป้าหมายชีวิต สิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไมชอบอะไรบ้าง แล้วก็นำมาสร้างแรงกระตุ้น เช่นสำรวจพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ชอบความก้าวหน้าในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนก็จะต้องมีขบวนการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นระบบและยุติธรรม โปร่งใส ก็จะทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน ... อ่านต่อ

ทักษะการบริหาร

ทักษะการบริหาร ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์หลายด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความคิด ซึ่งได้แก่ ความสามารถในด้านความคิด วิเคราะห์ คาดการณ์ รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ ทักษะด้านบุคคล เป็นความสามารถของบุคคลในการเป็นผู้นำสามารถประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในองค์กร ทักษะด้านเทคนิคการทำงาน โดยผู้บริหารต้องมีความสามารถบริหารในการทำงานเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี สามารถแสดงการทำงานเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ ผู้บริหารระดับสูงต้องมีทักษะทางความคิดมากที่สุด ส่วนผู้บริหารระดับกลางมีทักษะด้านบุคคลคือการประสานงานสูงสุดและผู้บริหารระดับต้นต้องมีทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงานสูงกว่าทักษะอื่นๆและ**ที่สำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา**มีธรรมาภิบาล... อ่านต่อ

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

งบประมาณเงินรายได้ถือได้ว่าเป็นการจัดทำแผนอย่างหนึ่งเป็นการประมาณการว่าใน ปีงบประมาณนั้นจะมีรายรับเท่าใด และคาดว่าจะจ่ายอะไรบ้างในปีงบประมาณนั้น โดยปกติจะมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 2 ครั้ง คือ 1.  งบประมาณเงินรายได้ต้นปี จะดำเนินการจัดทำในช่วง มิถุนายน – กรกฎาคม เช่น การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 เพื่อให้ทันกับการใช้จ่ายเงินในรอบปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะเริ่มต้นการใช้จ่ายเงินในเดือนตุลาคม 2555 การดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี นี้ จะทำการประมาณการรายรับและจ่ายของหน่วยงาน/คณะ โดยทางกองแผนงานจะกำหนดแบบฟอร์มขึ้นเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 2. ... อ่านต่อ

เทคนิคการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมีการมอบหมายงานเพิ่มหรือมีการโยกย้ายงาน จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานที่ได้รับเงินเพิ่มมักจะขอคนเพิ่มเสมอ แต่…หน่วยงานที่เอางานออกไป มักจะไม่ได้ลดคนตามไปด้วยบางครั้งงาน ๆ เดียวถูกย้ายไป 3-4 หน่วยงาน อัตรากำลังคนรวมขององค์กรเพิ่มขึ้น 3-4 คน ปริมาณงานหรือความรับผิดชอบโดยรวมขององค์กรยังมีอยู่เท่าเดิม ปัญหาการเพิ่มกำลังคนจะค่อย ๆ ก่อตัวสะสมมากขึ้นไปเรื่อย ๆ พอถึงระดับหนึ่งผู้บริหารรู้สึกว่าจำนวนพนักงานมากเกินไปแล้วแต่บอกไม่ได้หรอกว่ามากตรงไหนมากเพราะอะไร ผู้บริหารก็มักจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปศึกษาดูว่าทำไมหน่วยงานนั้นจึงใช้คนมากและให้ไปศึกษาดูว่า จริงๆแล้วหน่วยงานนั้นๆควรจะใช้คนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมปัญหาที่ตามมาของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ