บทความโดย อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์

สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีการเตรียมอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม

สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีการเตรียมอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม แทนนิน (tannin, tannic acid) เป็นสารประกอบพอลิฟีนอลมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มีจำหน่ายเป็นการค้าในรูปของกรดแทนนิค (tannic acid) เป็นสารให้ความฝาดและรสขม พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ใบชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด ผลไม้ดิบ เช่น ในเปลือกกล้วยดิบ เปลือกมังคุด เปลือกมะพร้าวอ่อน เมล็ดของผลไม้ เช่น องุ่น เม็ดในของมะขาม และพบในไวน์แดง (หทัยพร, 2547) รูปแบบของสารแทนนิน 1) ไฮโดรไลเซเบอแทนนิน (Hydrolyzable tannins) เป็นชนิดที่ประกอบด้วยโครงสร้างของสาร 2 กลุ่ม คือ ส่วนที่เป็นน้ำตาล ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส และสารประกอบโพลีออล ทั้งนี้องค์ประกอบส่วนใหญ่จะพบส่วนกรดฟีนอลมากกว่าน้ำตาล พบมากในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติเมื่อต้นไม้ได้รับอันตราย แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ 2 ชนิด คือ - แกลโลแทนนิน (Gallotannins)... อ่านต่อ

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำคัญแค่ไหนกับนักวิจัยยุคใหม่

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำคัญแค่ไหนกับนักวิจัยยุคใหม่ การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์และความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการนำสัตว์มาใช้สัตว์ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเกษตร การวิจัยเพื่อพัฒนาและผลิตยาสมุนไพร อาหาร วัคซีน รวมทั้งงานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน รวมทั้งงานผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการนำสัตว์มาเลี้ยง มาใช้นั้น ต้องมีวิธีการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์เหล่านั้นให้ได้มาตรฐาน ทั้งในช่วงก่อนการนำมาใช้ ระหว่างการใช้ และเมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยต้องคำนึงถึงการจัดการกับสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้กินดี อยู่ดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ... อ่านต่อ

“เกษตรรักษ์โลก: เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ในสไตล์ของวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

 “เกษตรรักษ์โลก: เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ในสไตล์ของวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559  ขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2559 เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรต่อไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่สังคม... อ่านต่อ

ก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปผลการเรียนรู้การเข้าร่วมอบรม โครงการ ก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2558- 22 มกราคม 2559 โครงการนี้กองการเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมและทำความเข้าให้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการปรับตัวทั้งในส่วนของการปรับตัว การเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาตนเองให้กับอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งบรรจุในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 –ธันวาคม 2558 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 module แต่ละ module ประกอบไปด้วยรายละเอียด กิจกรรม และภาพประกอบดังต่อไปนี้ M1 เรียนรู้ความสัมพันธ์และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน (จิตปัญญาศึกษา) (วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558) เรื่องราว/กิจกรรมที่ได้ทำหรือเรียนรู้ ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ