บทความในหมวด บริหารธุรกิจ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM ) เดิมเรียกกันว่าการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจำเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผู้รับคำสั่งตามที่มองหมายเท่านั้น ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์การ หรือในปัจจุบันเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์การดำเนินปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสำเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความสำคัญยิ่งต่อองค์การ... อ่านต่อ

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานใกล้เคียงรวมถึงการปฎิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการปฎิบัติงาน

ความรู้จากการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถสรุปประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.1     มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะด้วยกัน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ  (2) คณะพยาบาลศาสตร์  (3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม  (5)คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6)คณะวิทยาการจัดการ (7) คณะครุศาสตร์ 1.2    วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้สำหรับการบริหารจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส  (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ... อ่านต่อ

ทักษะการบริหารงาน

ผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด หรืออยู่ในองค์การใด ก็ทําหน้าที่ในการจัดการ 4 อย่าง ได้ แก่ การวางแผน  การจัดองค์การ  การโน้มนํา  และการควบคุม  ซึ่งการที่ผู้บริหารจะสามารถทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ประสบผลสําเร็จนั้น ต้องมีทักษะที่ดีด้านการจัดการ ซึ่งทักษะสําคัญในเบื้องต้นที่ผู้บริหารควรมีอย่างน้อย 3 อย่าง ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านคน  และทักษะด้านความคิด 1. ทักษะด้านเทคนิค เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน สําหรับผู้บริหารระดับสูง ทักษะความสามารถนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปขององค์การ และสําหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น จะเป็นทักษะความสามารถเฉพาะด้านในงานที่ทํา... อ่านต่อ

การบริหารองค์กรภาค 2

บางครั้งการที่พนักงานขาดแรงจูงใจในการมาทำงานเช่น ขาดงานบ่อย มาทำงานสาย สาเหตุมาจากการที่หน่วยงานไม่มีนโยบายหรือทิศทางที่ชัดเจน หมายถึงคนที่ทำดี มาเช้าขยันทำงานก็ไม่ได้รับผลใดๆ เช่นการชมเชย หรือสร้างความภาคภูมิใจใดๆเลย แต่ดิฉันมีวิธีแก้ได้แบบง่ายๆ โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงาน  ซึ่งเราจะต้องมีการสำรวจประวัติหรือข้อมูลพนักงานว่า ส่วนใหญ่แล้วในหน่วยงานมีเป้าหมายชีวิต สิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไมชอบอะไรบ้าง แล้วก็นำมาสร้างแรงกระตุ้น เช่นสำรวจพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ชอบความก้าวหน้าในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนก็จะต้องมีขบวนการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นระบบและยุติธรรม โปร่งใส ก็จะทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน ... อ่านต่อ

ทักษะการบริหาร

ทักษะการบริหาร ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์หลายด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความคิด ซึ่งได้แก่ ความสามารถในด้านความคิด วิเคราะห์ คาดการณ์ รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ ทักษะด้านบุคคล เป็นความสามารถของบุคคลในการเป็นผู้นำสามารถประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในองค์กร ทักษะด้านเทคนิคการทำงาน โดยผู้บริหารต้องมีความสามารถบริหารในการทำงานเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี สามารถแสดงการทำงานเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ ผู้บริหารระดับสูงต้องมีทักษะทางความคิดมากที่สุด ส่วนผู้บริหารระดับกลางมีทักษะด้านบุคคลคือการประสานงานสูงสุดและผู้บริหารระดับต้นต้องมีทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงานสูงกว่าทักษะอื่นๆและ**ที่สำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา**มีธรรมาภิบาล... อ่านต่อ

เทคนิคการเดาคำ

บางครั้งการอ่านภาษาอังกฤษ เราอาจพบคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่ทราบความหมาย การเปิดพจนานุกรมเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดทำให้เราทราบความหมายของคำศัพท์ใหม่ ซึ่งเวลาเราใช้พจนานุกรมเราควรดูรากศัพท์ของคำนั้นๆประกอบคำแปลด้วยทำให้เราสามารถเดาความหมายได้อย่างคราวๆได้  จากการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือและเว็ปไวต์  การเดาความหมายคำศัพท์อย่างมีหลักการเราสามารถทำได้ดังนี้ 1.  การเดาความหมายจากข้อความแวดล้อม (context clues) ตัวอย่างเช่น Elvis Presley was afraid of being assassinated, and he wore a bullet-proof vest, but he couldn’t stay away from the crowds who loved him. จากประโยคข้างต้น ความหมายของคำว่า assassinate น่าจะหมายถึง ฆ่า เพราะข้อความที่ตามมาบอกว่า เขาใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังนั้นสิ่งที่ Elvis Presley กลัวก็น่าจะหมายถึงการถูกฆ่าหรือจากตัวอย่างเช่น  ... อ่านต่อ

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กลยุทธ์พิชิตทุนมุ่งเป้า ต้องเข้าใจ เข้าถึง รู้ทันกรอบวิจัย ความเชื่อมโยงงานวิจัยมุ่งเป้า สกว. กับการพัฒนาประเทศ กรอบที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การวิเคราะห์ความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนพลังงานในระบบอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ (Logistics Connectivity) ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การประยุกต์ใช้ Digital Economy เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์สำหรับการค้าในประเทศ การค้าชายแดนและการรองรับเศรษฐกิจพิเศษ กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดน... อ่านต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรตามการรับรู้ของประชาชน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร THE IMAGE OF MAEJO UNIVERSITY AT CHUMPHON AS PERCEIVED BY THE LAMAE DISTRICT CHUMPHON

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตามการรับรู้ของประชาชน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรตามการรับรู้ของประชาชน อำเภอละแม จังหวัดชุมพรจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตามการรับรู้ของประชาชนในอำเภอละแม จังหวัดชุมพรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 377 คน จากประชากรในอำเภอละแมที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 22,051 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้เกณฑ์ของตารางสำเร็จรูปในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie& Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา... อ่านต่อ

ความแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา

เขียนโดย ณรงค์ โยธิน
ประเด็นการเปรียบเทียบ การปฏิบัติสหกิจศึกษา การฝึกงาน 1. รูปแบบของการขอเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน นักศึกษาต้องเขียน และยื่นใบสมัครต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในลักษณะเดียวกันกับการสมัครงาน และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการคัดเลือกจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยส่วนใหญ่มักไม่มีการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาแต่พิจารณาจากหนังสือ/จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษา 2. สถานะของนักศึกษาในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะพนักงานเต็มเวลา นักศึกษาอยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน 3. คุณสมบัติของนักศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า... อ่านต่อ

เทคนิคการทำข้อสอบlistening โทอิค

การทำข้อสอบการฟังค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังภาษาอังกฤษบ่อย  แต่ก็มีเทคนิคในการทำข้อสอบก็คือ การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำข้อสอบ นั้นคือเราต้องรู้ว่า ข้อสอบประกอบด้วยอะไรบ้าง ในส่วนของข้อสอบโทอิค part listening ประกอบด้วย 4 ส่วน 1.  จะเป็นการทดสอบการฟังเกี่ยวกับรูปภาพ คือ จะมีรูปภาพมาให้ แล้วเราก็ฟังสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับรูปภาพ  รูปภาพที่ให้มาอาจสื่อถึงเรื่อง เขากำลังทำอะไรอยู่  รูปภาพนั้นคืออะไร เป็นต้น   ตัวอย่าง ผู้หญิงกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ เราก็บอกตามความเป็นจริงที่เราเห็นและได้ฟังจากบทสนทนา หลังจากนั้นก็เลือกคำตอบที่ตรงที่สุด คือ The woman is facing the monitor.  ผู้หญิงกำลังนั่งอยู่หน้าจอคอม ซึ่งตัวเลือกแต่ละตัวคุณจะไม่มีโอกาสเห็น... อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 41234»
  • เข้าสู่ระบบ