บทความในหมวด งานบริหารและธุรการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สังกัดงานบริหารธุรการ หน่วยสารบรรณ/ หน่วยการเจ้าหน้าที่/หน่วยประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ลักษณะงานแบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้ 1. หน่วยสารบรรณ 1.1 รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1.2  จัดทำทะเบียนคุมและลง ทะเบียนหนังสือภายใน/ภายนอก 1.3  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วย ธุรการและสารบรรณ 1.4  รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อติดประกาศ  ประชาสัมพันธ์  หน่วยงานอื่นทั้ง ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการและสารบรรณ 1.5 แจ้งเวียนหนังสือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  ไปยังหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 1.6 ร่างโต้-ตอบ  หนังสือภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1.7 ให้บริการติดต่อสอบถามแก่บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1.8... อ่านต่อ

เรื่องง่ายๆ ในการทำหนังสือราชการภายนอก

เรื่องง่ายๆ ในการทำหนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายนอก  เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ทำหนังสือถึงที่ว่าการอำเภอละแม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลละแม  เป็นต้น หนังสือราชการภายนอก จะใช้ครุฑกลางหน้ากระดาษ  ครุฑมีขนาด 3 เซนติเมตร การปรับขนาดครุฑ ให้คลิ๊กขวาที่รูปครุฑ เลือก “ขนาด”  ปรับความสูงของครุฑเป็น 3 เซนติเมตร และวิธีทำให้ครุฑอยู่กลางหน้ากระดาษโดยไม่เลื่อนไปซ้ายขวา ให้คลิ๊กขวาที่รูปครุฑ  เลือก “การตัดข้อความ”  และให้เลือก “ข้างหน้าข้อความ”  จากนั้นก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามปกติ การเลื่อนครุฑให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ให้จำไว้เสมอว่า... อ่านต่อ

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

โดย นายขจร  จิตสุขุมมงคล   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บรรยาย ความหมาย     ธรรมาภิบาล                 =      ธรรม           +         อภิบาล (คุณความดี, ความถูกต้อง)  (บำรุงรักษา, ปกครอง) =   วิธีการปกครองที่ดี   หรือ หลักการบริหารบนพื้นฐานของหลักธรรม ความดี และความถูกต้อง มาจากภาษาอังกฤษว่า  GOOD  GOVERNANCE หลักการสำคัญ ๖ ประการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒  และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แก่หน่วยงานต่างๆ  โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญ  ๖  ประการ  ดังนี้ ๑. หลักนิติธรรม... อ่านต่อ

“เดินหน้าอุดมศึกษาไทย”

“อยู่ดี ทำงานดี ชีวีมีสุข” เป็นหัวข้อบรรยายในโครงการประชุมวิชการ ปขมท. ประจำปี 2559 “เดินหน้าอุดมศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส. นพ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร Happy 8 WorK  Place Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัสน์ของ องค์กร เพื่อให้องค์กรมีความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะนำไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่าง ต่อเนื่องขององค์กร (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก) เมื่อมนุษย์ทุกคนปรารถนาความสุข แล้วอะไรเล่าคือความสุข การมีเงินทองมากมาย การได้ในทุกสิ่งที่ปรารถนาเป็นความสุขที่แท้จริงหรือ... อ่านต่อ

มอเตอร์สำหรับเครื่องบดน้ำพริกแกง

การจัดทำเครื่องบดเครื่องแกงเพื่อประกอบการค้าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และขยายระบบเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการจัดทำเครื่องบดน้ำพริกแกมีหลักการทำงานดังนี้ การทำงานเบื้องต้น เครื่องบดน้ำพริกแกงใช้มอเตอร์จักรยาน เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งใช้มอเตอร์ D.C.  24Vdc โดยที่มีรอบการทำงานของมอเตอร์อยู่ที่ 450 รอบต่อนาที เป็นความเร็วรอบที่ต่ำ แต่ใช้กำลังหรือแรงบิดที่สูง ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนตัวเฟืองที่ให้กำลังต่อเนื่อง สามารถนำมาฉุดลากเครื่องบดน้ำพริกแกงได้ ซึ่งมอเตอร์จักรยาน เป็นมอเตอร์ D.C.  ต้องใช้ไฟฟ้า D.C. 24Vdc จึงจำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้า อยู่ 2 ระบบคือ 1) ใช้ไฟจากแบเตอรี่ โดยใช้โซลล่าเซลล์เป็นตัวผลิตไฟฟ้าเข้าในแบตเตอรี่แล้วนำมาใช้กับมอเตอร์เพื่อบดน้ำพริกแกง 2)... อ่านต่อ

การใช้ชุดโซลล่าเซลล์ในระบบส่องสว่างของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ความจำเป็นในการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมดูแลสัตว์น้ำ ในขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พบปัญหาของการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละแม เกิดความไม่เสถียรในระบบส่งจ่าย ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และส่งผลการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในฟาร์ม เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในงานฟาร์มและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งจ่าไฟฟ้าของพื้นที่ อีกทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-... อ่านต่อ

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร เป็นหัวข้ออบรมหนึ่งในโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น ๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  โพธิสุวรรณ โดยในหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถอธิบายธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารงานทั้งอธิบายถึงองค์ประกอบแห่งปัจจัยความสำคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ และข้อพึงระวังที่จะไม่ประพฤติมิชอบ ขอบเขต ของหัวข้อ ดังนี้ ๑)  สารสำคัญและเป้าประสงค์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และการป้องปันการทุจริตและพฤติมิชอบในภาคราชการ ๒) ... อ่านต่อ

พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการตัดสินใจ

พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ในด้านการตัดสินใจ การตัดสินใจ (Decision Making) คุณภาพการตัดสินใจของผู้บริหารจะส่งผลถึงความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวขององค์การ ผู้บริหารทุกระดับขององค์การต้องตัดสินใจเสมอ การตัดสินใจ คือ การเลือกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางเลือกที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 ทางขึ้นไป (Robbins and Coulter, 2546: 49) การตัดสินใจ คือ กระบวนการที่ผู้บริหารตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคที่เผชิญหน้าด้วยการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆพร้อมทั้งทางเลือกในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคนั้นๆ (วิทยา, 2546: 111) การตัดสินใจ คือ การเลือกระหว่างทางเลือก ซึ่งคาดหวังว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (ศิริวรรณ, 2542: 231) การตัดสินใจเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน... อ่านต่อ

การใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเภทอื่นๆสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อาจารย์พิเศษ,ลูกจ้างโครงการ, พนักงานวิสาหกิจ, พนักงานวิทยาลัย,จ้างเหมา) 1. การเข้าใช้งานระบบ บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเภทอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยผ่านทาง URL เว็บไซต์ http://personnel.mju.ac.th/hrworker/index.php เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอเว็บไชต์หลัก 2. การค้นหาบุคลากร สามารถค้นหารายชื่อบุคลากรประเภทอื่นๆ โดยสามารถเลือกการค้นหาได้จาก ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน หรือชื่อตำแหน่ง ระบบจะแสดงรายชื่อบุคลากรประเภทอื่นๆ ที่ค้นพบ โดยจะแสดงรายละเอียดของข้อมูล คือ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด และประเภทบุคลากร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 บังคับใช้ตั้งแต่... อ่านต่อ

พลังงานลมจากคอย์ลร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

หลักการทำงาน ใช้พลังงานลมจากลมที่ได้มาจากคอย์ลร้อนของเครื่องปรับอากาศมาทำการผลิตไฟฟ้า โดยนำไดที่สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.)มาทำการติดตั้งพร้อมใส่ใบพัด จากนั้นเดินระบบสายไฟจำนวน 2 เส้น คือสายบวก และ สายลบ แล้วต่อเข้าไปยังแบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟเก็บไว้ แล้วนำตัวแปลงไฟฟ้า (Inverter) มาต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.) มาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.) ซึ่งง่ายต่อการนำไปใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้า ปั๊มออกซิเจน เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรค์ 1. ทิศทางลมของคอย์ลร้อนนั้นจะมีลักษณะการระบายลมออกทางด้านข้าง ส่งผลทำให้ลมที่นำไปขับใบพัดนั้น ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. การตัดต่อของพัดลมคอย์ลร้อนของเครื่องปรับอากาศมีผลต่อการประจุไฟ เนื่องจากอุณหภูมิในห้องเมื่อถึงองศาที่ตั้งไว้... อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 212»
  • เข้าสู่ระบบ