บทความในหมวด งานการเงินและพัสดุ

ตารางเปรียบเทียบ การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามปีงบประมาณ

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ที่ปรับปรุงใหม่ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร ๐๗๐๒/ว68 ลว ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ (1) รายจ่ายเพื่อเพื่อประกอบ ดังแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท (3) รายจ่ายเพื่อเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (4) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร... อ่านต่อ

การให้บริษัทเอกชนนำเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งในสถานที่ราชการ

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ขออนุญาต ให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 1.1 เหตุผลความจำเป็นในการอนุญาตให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงาน 1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก มีประธาน 1 กรรมการอย่างน้อย  2 1.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ จำนวน แล้วแต่หน่วยงาน 2. จัดทำประกาศรับสมัคร รายละเอียดในประกาศ 2.1 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ไหน 2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.3 หลักฐานการสมัคร 2.4 กำหนดระยะเวลาในการอนุญาตให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่ สำนักงาน โดย  ปกติจะใช้ปีงบประมาณเป็นหลัก 2.5 อัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน 2.6 กำหนดวันรับสมัครและคัดเลือก 2.6.1 ... อ่านต่อ

การเบิกค่าพาหนะเดินทาง

การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้โดยประหยัดในกรณีไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือไม่มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการก็ให้ใช้พาหนะอื่นได้ โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น - การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้ตามกระทรวงการคลังกำหนด (ยกเว้น ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ) 1) ภายในจังหวัดเดียวกับไม่ได้กำหนดวงเงิน 2) ข้ามเขตจังหวัด - เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท - เขตต่อจังหวัดอื่น เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท การเบิกค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกได้วันละ ไม่เกิน... อ่านต่อ

ความหมาย ระบบข้อมูลสินค้า,ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์,ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e – catalog) คือ ระบบฐานข้อมูล รายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้างของผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินค้า คําแนะนําสินค้า ภาพสินค้า พร้อม        คําบรรยายประกอบ โดยจัดแบ่งประเภท สินค้าเป็นหมวดหมู่ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา “UNSPSC” หมายความว่า รหัสสินค้าหรือบริการภาครัฐ ตามคู่มือของกรมบัญชีกลาง “ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Market : e – market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน... อ่านต่อ

การยกเลิกสัญญา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
การบอกเลิกสัญญา ส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้ 1. ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 3. ในกรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือวงเงินค่าจ้าง  ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง... อ่านต่อ

การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อถึงกําหนดวันรับข้อเสนอ

1. การรับเอกสารเสนอราคา ให้ดําเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคานําตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้คณะกรรมการดําเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการชี้แจง หรือทดสอบพัสดุ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการจัดทําบันทึกการนําพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 2. เมื่อพ้นกําหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้ว ห้ามคณะกรรมการรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา... อ่านต่อ

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง

จากการเข้าร่วมประชุม เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554  เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของโครงการ   นั้น สามารถสรุปเนื้อหาความสำคัญ ได้ดังนี้   1. หน่วยงานของรัฐ 1.1 กระทรวง ทบวง กรม กระทรวง ทบวง กรม เป็นการบริหารราชการส่วนกลางโดยกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕45 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย 1. สํานักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3.... อ่านต่อ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม พ.ศ. 2550 คำนิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นหรือเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี “บุคลากรของรัฐ”... อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์ ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ วันที่ 4 กันยายน 2557  เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบบันทึกรายการ การรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วม VDO Conference ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายรับรายจ่ายการใช้เงินงบประมาณ ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขึ้น โดยนายสุรเดช ไชยมงคล 1. หน่วยงานส่วนใหญ่ ใช้ระบบ EXCEL ในการบันทึกสมุดบัญชี ซึ่งยังมีปัญหาได้แก่ - ข้อมูลสูญหายหาก Harddisk เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย -... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ