บทความในหมวด งานบริการวิชาการ

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality)

“ บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้น การที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และความประทับใจจากผู้อื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมให้ผู้อื่นเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง” ” 1.  ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ คำว่า “บุคลิกภาพ”  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด มีความสำคัญคือ  บุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ... อ่านต่อ

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เขียนโดย AJ.hin
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ  การประกันคุณภาพการศึกษาหรือเพื่อข้อตกลงในการปฏิบัติราชการนั้น  สามารถทำได้ 3 รูปแบบซึ่งประกอบไปด้วย การมีนำหนังสือขอบคุณจากองค์กรที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีหนังสือขอบคุณ จากกลุ่มหรือองค์กรที่นำส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยกลุ่มหรือองค์กรนั้นจะมีการจัดตั้งที่ถูกต้อง  มีกิจกรรมของกลุ่มที่ชัดเจน  โดยในเนื้อหาของหนังสือขอบคุณจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าได้นำส่วนใดของงานวิจัยไปใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเช่นไรเมื่อนำองค์ความรู้จากกการวิจัยไปใช้แล้ว การนำเสนองานวิจัย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากกงานวิจัยไปนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับต่างๆ ... อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่      งอ้างอิงทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว... อ่านต่อ

การเพาะพันธ์ปลาดุก (Artificial Propagation of Walking Catfish)

การเพาะพันธ์ปลาดุก (Artificial Propagation of Walking Catfish) การเพาะพันธุ์ปลาดุกในปัจจุบันนิยม ใช้วิธีการผสมเทียม เพราะเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตได้ดีกว่ามีความชัดเจนมั่นใจได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการค้า (คือการผลิตลูกปลาดุก  บิ๊กอุย) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ปลาดุกลูกผสม ลูกปลาดุกชนิดนี้มาจากการดัดแปลงข้ามสายพันธุ์ (Breeding) ระหว่าง แม่พันธุ์ปลาดุกอุย (ปลาดุกนา) กับพ่อพันธุ์ปลาดุกเทศ (ปลาดุกรัสเซีย) โดยกรมประมง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ จึงทำให้ลูกปลาดุกบิ๊กอุยติดตลาดอย่างรวดเร็วด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่เลี้ยงง่ายโตเร็วให้ปริมาณเนื้อสูงเหมือนพ่อ ประกอบกับคุณภาพเนื้อที่รสชาติดีเหมือนแม่นั่นเอง ชื่อไทย : ปลาดุกอุยหรือปลาดุกนา                 ... อ่านต่อ

แนวทางการบริหารและการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมนั้นมีความสำคัญต่อผลของงานอย่างมากที่จะทำให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การปฎิบัติที่มีทีมเวิร์คทีดีแล้วการทำงานทุกอย่างทุกขั้นตอนราบรื่นและประสบผลสำเร็จแน่นอน เพราะการปฎิบัติงานทุกอย่างต้องได้รับการประสานงานและมีการร่วมมือที่ดีจากทุกคนในกลุ่มงาน หรือ ในองค์กรที่มีเนื้องานที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม คือ ๑. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของการทำงานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่แสดงอาการให้เห็นถึงความเบื่อหน่ายในการปฎิบัติงาน ๒. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควรไว้วางใจซึ่งกันและกันได้... อ่านต่อ

การขยายพันธ์ุสับปะรดสี

สับปะรดสี ถิ่นกำเนิด ทวีปอเมริกา ใต้ กลาง เหนือ กระจายตามป่าตามคาคบไม้ ระดับสูงเทียมเมฆ ตามหน้าผาสูงชัน หรือที่ราบชายฝั่งทะเล ความนิยม สับปะรดสีได้เริ่มนิยมในทวีปยุโรปก่อน แล้วเริ่มแพร่กระจายในเอเชียในยุคปัจจุบันโดยใช้ตกแต่งทั่วไปตามลักษณะของสายพันธุ์ สับปะรดสีช่วยเพิ่ม บรรยากาศความสดชื่น จะปลูกไว้ใกล้หน้าต่าง บนโต๊ะ ริมผนัง ในครัว ใต้ต้นไม้ ในห้องน้ำ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นพืชทนทานต่อสภาพแสงน้อย ลักษณะเด่น มีช่อดอกยาวสูง สีกลีบดอก กลีบเลี้ยง และใบที่ฉูดฉาดคงอยู่นานหลายสัปดาห์หรืออยู่ได้หลายเดือน ทนแล้ง เหมาะสำหรับจัดสวนที่ไม่ต้องดูแลมากบางสกุลช่อดอกสั้นอยู่ในปลายยอด แต่มักจะมีใบเลี้ยงหรือใบทั่วไปที่มี   สีสันสวยงาม การขยายพันธุ์ ที่นิยมมากที่สุดคือ... อ่านต่อ

เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ

การสื่อสารด้วยการพูด แม้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นนัก แต่เมื่อต้องพูดต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก บ่อยครั้งที่เรามักจะเกิดอาการประหม่า ไม่มีสมาธิ ขาดความมั่นใจ ในภาวะคับขันเช่นนี้ เราจะมีวิธีจัดการได้อย่างไร เพื่อที่จะสามารถสื่อสารด้วยการพูด ให้ประสบความสำเร็จ คนฟังเข้าใจ และได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับเทคนิคดีๆในการเตรียมตัวพูด เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังทุกคนให้นั่งฟังคุณตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับนักพูดมือใหม่ที่ต้องการจะเป็นนักพูดที่ประสบความสำเร็จ สามารถสรุปได้ตามรูป ดังนี้ 1.ให้ความสนใจกับเรื่องที่จะพูด ทุกคนล้วนต้องการได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวดีๆ มีประโยชน์ และน่าสนใจ  นอกจากเรื่องที่จะพูดต้องมีคุณค่าแล้ว  เรื่องนั้นๆจะต้องสร้างผลกระทบที่ดีต่อกลุ่มผู้ฟังได้... อ่านต่อ

การร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ “๑๒ ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน.สู่ชุมชน”

การร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน         ประจำปี ๒๕๕๘ “๑๒ ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน.สู่ชุมชน” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี                     สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) มีบทบาทประการหนึ่งในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เช่น เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของชุมชน... อ่านต่อ

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันข่าวสารมีความสำคัญอย่างมากต่อประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การศึกษา การทำธุรกิจ การปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรับรู้ ดังนั้นในฐานะที่ข่าว เป็นสื่อกลางในการรับรู้ของประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนข่าว ต้องมีความรู้ หลักการในการเขียนข่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารที่ครบถ้วน สั้น กระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ ที่ต้องอาศัยเทคนิคในการเขียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน ก่อนที่เราจะเขียนข่าว เราต้องมีการเรียนรู้ข่าวประเภทนั้นๆก่อน ซึ่งสามารถช่วยให้เราเขียนข่าวได้ง่ายขึ้น “ข่าว” คือ เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีความสำคัญเป็นที่สนใจของประชาชน... อ่านต่อ

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือ คือการอธิบายหรือให้รายละเอียดของการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จ โดยผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ คู่มือเป็นหนังสือหรือเอกสารที่ใช้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเอกสารที่ให้แนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ใช้คู่มือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (สุมาลี สังข์ศรี) วิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 4 ขั้นตอน ขั้นกำหนดเรื่องที่จะเขียนเป็นคู่มือ ขั้นวางแผนการเขียน (หรือขั้นการจัดทำ Outline) ขั้นลงมือเขียน ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง ขั้นกำหนดเรื่องที่จะเขียนเป็นคู่มือ เนื่องจากคู่มือเป็นการนำเสนอรายละเอียด และลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน... อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 212»
  • เข้าสู่ระบบ