บทความในหมวด งานกิจการนักศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

เขียนโดย ณรงค์ โยธิน
สหกิจศึกษา ( Cooperative Education ) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง เป็นการเน้นให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัย ในโครงการสหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ เป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ