บทความในหมวด งานบริการการศึกษา

“CARE “ หลักบริการง่ายๆได้ใจลูกค้า

เขียนโดย Wanchai
ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ทั้งตัวผู้ประกอบการและลูกค้าก็ต่างต้องการด้วยกันทั้งสิ้น เราอาจไม่ถึงกับต้องยกลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่การใส่ใจและจับความต้องการของลูกค้าได้ก็สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเราได้แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริการที่ดีนั้นก็ยังคงต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากการทำอย่างต่อเนื่องด้วย เช่นเดียวกัน อ่านเจอบทความของ ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ ซึ่งเป็นสูตรง่ายๆ ที่ช่วยให้จำหลักการ บริการลูกค้าอย่างครบถ้วนได้ง่ายๆ ผ่านหลักการที่เรียกว่า CARE ซึ่งน่าสนใจทีเดียว หลัก การง่ายๆ ของดร. พงศ์รันย์ นั้นครอบคลุมภาพการบริการลูกค้าโดยเน้นให้มอง สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเรา แล้วจึงมองให้ลึกเข้าไปอีกว่าเหตุที่ลูกค้าต้องการให้เราทำอย่างนั้นเพราะ... อ่านต่อ

เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ หัวใจของการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประการหนึ่งคือ การเลือกคณะ และจัดอันดับในการเลือกคณะได้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนเอง ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีความชื่นชอบที่จะเรียนในสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่สาขานั้นเป็นสาขาที่ผู้เลือกส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ทำคะแนนได้สูงกว่าความสามารถของนักเรียนมาก ถ้านักเรียนเลือกคณะนั้นโอกาสที่นักเรียนจะสอบติดในคณะนั้นก็เป็นไปได้ยากดังนั้นในการพิจารณาเลือกคณะและจัดอันดับ จึงควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการเลือกที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด ทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความชอบ ความถนัด และสุขภาพ ฯลฯ โดยมีขั้นตอนที่ควรพิจารณาดังนี้ เทคนิคในการเลือกคณะ การที่นักเรียนจะเลือกคณะอะไรบ้าง... อ่านต่อ

ใบความรู้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เขียนโดย ณิชาพล บัวทอง
ใบความรู้การใช้ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเล่มนี้ เรียบเรียง ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเรียบเรียงจากหนังสือที่เกี่ยวกับงานด้านนี้ จากใบความรู้การใช้งานของบริษัทผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และจากประสบการณ์ในการทำงานห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป การเรียบเรียงครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง... อ่านต่อ

การพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

จากกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ซึ่งบรรยายโดย คุณศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เราสามารถนำกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน แผนกงาน หรือในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย  เช่นยุทธศาสตร์งานตารางเรียนตารางสอน ยุทธศาสตร์งานแผนหลักสูตร ยุทธศาสตร์การกำกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเดียวกันกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ งานที่จะวิเคราะห์/พัฒนาจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ของงานมาทำการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) กำหนดค่าคะแนนแยกตามจุดแข็ง... อ่านต่อ

การจัดรูปแบบตารางใน โปรแกรม Microsoft Word

เขียนโดย Wanchai
การสร้างตารางใน Microsoft Office Word 2007  ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่ต้องการแทรกตาราง  หลังจากสร้างตาราง Microsoft Office Word 2007 สามารถสร้างลักษณะที่กำหนดเองสำหรับตารางได้ด้วยการแยกหรือการผสานเซลล์ การเพิ่มหรือการลบ คอลัมน์หรือแถว หรือการเพิ่มเส้นขอบ ถ้าคุณกำลังทำงานกับตารางที่ยาว คุณสามารถทำซ้ำหัวเรื่องตารางบนแต่ละหน้าที่ตารางปรากฏ เมื่อต้องการป้องกันตัวแบ่งหน้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งขัดจังหวะความต่อเนื่องของตารางของคุณ คุณสามารถระบุวิธีการและตำแหน่งที่ตารางควรแบ่งข้ามหน้ากระดาษได้เช่นกัน ใช้ลักษณะตารางเพื่อจัดรูปแบบทั้งตาราง หลังจากสร้างตาราง คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งตารางได้โดยใช้ลักษณะตาราง ด้วยการวางตัวชี้บนแต่ละลักษณะตารางที่จัดรูปแบบไว้แล้ว... อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทำงานเป็นทีม 1.  การปรับตัวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นคนที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน เราก็ควรแสดงความเป็นมิตร เพื่อให้เขาอยากสอนงานเรา หรือทำงานร่วมกับเราด้วยความเต็มใจ หากเป็นไปได้ให้ใช้รอยยิ้ม เป็นตัวช่วยให้เรากล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ และเปิดใจให้กว้าง อย่ามีอคติกับการเรียนรู้ บางคนจะรู้สึกว่าตัวเองก็มีความรู้ในงานที่ตัวเองทำอยู่แล้ว ทำไมจึงต้องไปเรียนรู้กับคนอื่นอีก ในการทำงานเป็นทีมเราต้องคิดว่าการทำงานร่วมกัน คือการแบ่งปันความรู้กัน ไม่ใช่การเอาความรู้มาอวดกัน หากเราเปิดใจให้กว้างเราจะได้รับความรู้ใหม่อีกมากมาย ซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองได้... อ่านต่อ

การทวนสอบรายวิชาและการประเมินหลักสูตร

การทวนสอบรายวิชาและการประเมินหลักสูตร จากการเข้าร่วมโครงการการทวนสอบรายวิชาและการประเมินหลักสูตร เมือวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะต้องดำเนินการในการปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเรื่องของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา โดยจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยแนวปฏิบัติในการจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา มีระบบและกลไกดังนี้ ๑)     จะต้องกำหนดคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ซึ่งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมในคณะกรรมการประกอบด้วย อาทิเช่น หัวหน้าภาค/ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร... อ่านต่อ

โปรแกรมฐานข้อมูลการใช้สารเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

เขียนโดย ณิชาพล บัวทอง
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่ผ่านมาการเช็คสารเคมีและอุปกรณ์ต้องจดบันทึกแล้วนำมาคำนวณอีกครั้งทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน จึงมีการเรียนรู้เรื่องโปรแกรมเอ็กเซลล์กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวคำนวณออกมาทั้ง -จำนวนปริมาณการใช้ -จำนวนปริมาณที่เหลือ -คิดเป็นจำนวนเงินที่ใช้ไป เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีระบบ มีแผนการทำงานจึงมีโปรแกรมนี้เกิดขึ้น และจะมีการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไปให้ดีขึ้น – คลิ๊กที่นี่เพื่อดูไฟล์ข้อมูล – ... อ่านต่อ

แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดให้สถานศึกษา กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการเรียนการสอน และกำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดที่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน กำหนดตัวบ่งชี้ ข้อที่ 6 ระบุว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จะเริ่มตั้งแต่ระดับรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลให้สารสนเทศของหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เข้าใจถึงปรัชญา... อ่านต่อ

บทความทางวิชาการด้านการศึกษา

บทความทางวิชาการ เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้คำจํากัดความ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการไว้ว่า เอกสารที่เรียบเรียงจากผลงาน ทางวิชาการของตนเอง หรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้นๆ” (ทบวงมหาวิทยาลัย, เอกสารอัดสําเนา) จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า บทความทางวิชาการมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับเรี่องนั้นๆ บนพื้นฐานของวิชาการในเรื่องนั้นๆ หรืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วิชาการในเรื่องนั้นๆ เพื่อนําเสนอแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น... อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 212»
  • เข้าสู่ระบบ