บทความในหมวด งานคอมพิวเตอร์และห้องสมุด

การเขียนรายงานวิจัย

การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย ในปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการทำรายงานการวิจัย เพื่อกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร หรือเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเหตุผลสำคัญในการกำหนดให้บุคลากรต้องมีการทำวิจัย ก็เพื่อประโยชน์ในหลายๆประการ ดังนั้นผู้ที่จะต้องทำรายงานการวิจัย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยเป็นอย่างดี ส่วนประกอบและวิธีเขียนรายงานการวิจัย รายงานการวิจัยเชิงปริมาณ ในที่นี้ หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือรายงานการวิจัยของหน่วยงานเนื้อหารวม 5 บท ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำ ประกอบด้วย 1. ปกนอก 2. ปกในหรือหน้าชื่อเรื่อง... อ่านต่อ

การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)

การคิด คืออะไร “การคิด” เป็นกระกวนการทำงานของสมอง ที่เป็นศูนย์กลางนำสัญญาณที่ได้รับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า มาประมวลวิเคราะห์ ถอดความ ตีความเพื่อพิจารณาในการตอบสนอง ตัดสินใจ และแปลผลการตัดสินใจเป็นสัญญาณให้มีพฤติกรรมการตอบสนองในทางใดทางหนึ่ง “การคิด” เป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ ความสามารถในการคิด เป็นพื้นฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ ช่วยในการตัดสินใจ นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้คนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความสำคัญของการคิดในบริบทของการทำงาน “การคิด” หมายถึงความสามารถในการรับมือและตอบสนองกับสภาพแบบต่างๆ... อ่านต่อ

การจัดและแยกหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบดิวอี้และระบบรัฐสภาอเมริกัน

การแยกหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และเป็นระเบียบในการจัดเก็บ การจัดแยกหนังสือมีหลายวิธี เช่นแบ่งตามเนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง แบ่งตามลักษณะและสีของปก แบ่งตามอักษรชื่อผู้แต่ง แบ่งตามขนาดรูปเล่ม แต่วิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และถือว่าเป็นการจัดระบบหมู่ที่ดี คือ การจัดแยกตามเนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง ซึ่งจะทำให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่รวมกัน และเนื้อหาสัมพันธ์กันอยู่ใกล้กัน และใช้สัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดหมู่หนังสือ 1. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาวิชาเหมือนกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 2. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาวิชาใกล้เคียงกัน หรือสัมพันธ์กันอยู่ใกล้กัน... อ่านต่อ

การพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นลักษณะของบุคคลโดยรวมของแต่ละบุคคล  ซึ่งย่อมแตกต่างกันทั้งรูปร่างร่างหน้าตา  ด้านอารมณ์สังคม  สติปัญญา  พฤติกรรม  เพื่อการกระทำใด ๆ ตลอดจนการแสดงกริยาอาการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับนับถือกับผู้ที่พบเห็น  สำหรับการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมรอบตัวเราอย่างมีความสุข  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ มีดังนี้ 1.  สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลา ด้วยการออกกำลังกาย 2.  ทำให้ร่างกายมีบุคลิกภาพที่ดีคล่องแคล่วว่องไว และสง่าผ่าเผย 3. ... อ่านต่อ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพ บรรณารักษ์มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสรรพวิชาการที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด บรรณารักษ์จึงต้องมีจรรยาบรรณ เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่จะต้องถือปฏิบัติ และสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ร่วมงาน ต่อสถาบัน และต่อสังคม ดังนี้ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ แนวปฏิบัติ 1.1 ให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ ผู้รับบริการ 1.2 รักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ ... อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6 ด้วยวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้เกิดมีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ทั้ง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, แทบเล็ต ฯลฯ รวมไปถึง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ เครื่องรับโทรทัศน์ก็ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ E-Commerce, ระบบ E-Government , Social Network เป็นต้น ส่งผลให้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล รุ่นที่ 4 (IPv4) ที่ใช้ในปัจจุบันมีจำนวน IP Address ไม่เพียงพอและด้วยข้อจำกัดในด้านความปลอดภัยของ IPv4 จึงมีการพัฒนามาตรฐานอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) ขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยนจาก... อ่านต่อ

Microsoft PowerToys Image Resizer โปรแกรมย่อรูป

Microsoft PowerToys Image Resizer โปรแกรมย่อรูป Image Resizer เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุด Microsoft PowerToys ของบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี(ลิขสิทธิ์ Freeware) โดยที่ Microsoft PowerToys Image Resizer เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการย่อขนาดของรูปภาพ หรือลดขนาดของไฟล์ภาพลง โดยที่ไม่ทำให้ความคมชัดของภาพนั้นลดลงจากเดิมมากนัก เกี่ยวกับ Microsoft PowerToys Image Resizer ชื่อโปรแกรม: Image Resizer ลิขสิทธิ์: Freeware ขนาดไฟล์: 521 KB ระบบปฏิบัติการ: Windows Xp เว็บไซต์: http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx ดาวน์โหลด: โปรแกรม Microsoft PowerToys Image Resizer คลิกที่นี่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerToys Image Resizer เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว สามารถทำการคลิกขวารูปที่ต้องการย่อ แล้วเลือกเมนู Resize Pictures จากนั้นเลือกขนาดไฟล์ตามที่ต้องการ กด OK แล้วโปรแกรมจะทำการย่อรูป และโปรแกรมจะบันทึกไฟล์รูปใหม่ที่ย่อนั้นโดยเพิ่ม ชื่อขนาดไฟล์... อ่านต่อ

การเข้าสู่ระบบ KM แม่โจ้ – ชุมพร

การเข้าสู่ระบบ KM แม่โจ้ – ชุมพร การเข้าสู่ระบบ KM แม่โจ้ – ชุมพร ที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (ด้านขวาล่าง) ให้ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะพาเข้าสู่หน้าระบบหลังบ้าน เมื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้ว ดูคู่เมือเพิ่มเติมที่เมนูบริเวณขวามือบน ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ